Агрохімія і грунтознавство - AgroChemistry and Soil Science

                                   New address of our site / Нова адреса нашого сайта: agrochemsoilsci.org

Template-ukr.doc Template-ukr.doc
Size : 41 Kb
Type : doc
Template-rus.doc Template-rus.doc
Size : 41.5 Kb
Type : doc
ACSS-Guidance-to-Authors-En-2015.doc ACSS-Guidance-to-Authors-En-2015.doc
Size : 47 Kb
Type : doc
ACSS - Template - En.doc ACSS - Template - En.doc
Size : 39 Kb
Type : doc
transliterator_setup.zip transliterator_setup.zip
Size : 492.957 Kb
Type : zip

Програма для транслітерації з кирилиці в латиницю.

Программа для транслитерации из кириллицы в латиницу.

Редакційна колегія міжвідомчого тематичного наукового збірника “Агрохімія і ґрунтознавство”

ННЦ “Інститут ґрунтознавства та агрохімії іменіО.Н. Соколовського”

повідомляє про підготовку до видання 87 випуску (2018р.)

Збірник публікує статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну наукову інформацію та обґрунтовані висновки.

До Редколегії слід подавати електронну версію статті з усіма матеріалами в окремих файлах. Всі матеріали приймає секретар Редакційної колегії Тетяна Миколаївна Лактіонова (кімната 26) Tel.: 057-704-16-65; е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com

Головний редактор - Святослав Антонович Балюк Тел./факс - 057-704-16-69

Після рецензування та редагування статті на електронну адресу контактного автора буде надіслано повідомлення про вартість публікації і банківські реквізити для оплати.

Після отримання копії платіжного документу (на е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com) статтю буде опубліковано.

Редакционная коллегия межведомственного тематического научного сборника “Агрохімія і ґрунтознавство” («Агрохимия и почвоведение»)

ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского»

сообщает о подготовке к изданию 87 выпуска (2018 г.)

Сборник публикует статьи по результатам теоретических, экспериментальных и методических исследований по актуальным направлениям почвоведения, агрохимии, агроэкологии, земледелия и других наук, которые содержат оригинальную научную информацию и обоснованные выводы.

В Редколлегию следует предоставить электронную версию статьи со всеми материалами в отдельных файлах. Все материалы принимает секретарь Редколлегии Татьяна Николаевна Лактионова (комната 26), тел.: +38 057-704-16-65; е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com

Главный редактор – Святослав Антонович Балюк. Тел./факс - +38 057-704-16-69

После рецензирования и редактирования статьи на электронный адрес контактного автора будет отправлено сообщение о стоимости публикации и банковские реквизиты для оплаты.

После получения копии платежного документа (на е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com) статья будет опубликована.

The Editorial Board of the "AgroChemistry and Soil Science" (Collected Papers)

NSC «Institute for Soil Science and Agrochemistry Research n.a. O.N. Sokolovsky» (Kharkiv, Ukraine)

informs about the beginning of preparing the issue No. 87, 2018

All materials should be sent to the Secretary of the ACSS’ Editorial Board: Tatyana Nikolaevna Laktionova; NSC ISSAR, room No. 26; tel.: +38-057-704-16-65; е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com

The Editor-in-Chief: Svyatoslav Antonovich Balyuk; tel./fax: +38-057-704-16-69

After reviewing and editing of the manuscript, the message about the cost of the publication and the bank requisites for the payment will be sent at e-mail of the corresponding author.

After receiving the e-copy of the document about the payment by the authors (at е-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com) the paper will be published.

Інструкція для авторів

Редакція збірника «Агрохімія і ґрунтознавство» запрошує авторів надавати на розгляд Редколегії рукописи українською, російською та англійською мовами для можливої публікації.

Авторський рукопис, як (1) PDF-файл і (2) придатний до редагування Word-документ, потрібно надіслати секретарю редакції на адресу agrochemsoilsci.org@gmail.com. Файли слід називати за прізвищем першого автора. Приклад: “ivanchuk.pdfта “ivanchuk.doc”.

Рукопис повинен бути набраним у редакторі “Word” або “OpenOffice” шрифтом Arial, кегль для основного тексту -12 pt., для тексту у таблицях і рисунках - 9 pt. Краї: верхній і нижній – 2 см, лівий і правий – 3 см. Початок абзацу – з відступом 1,25 см. Міжрядковий інтервал в основному тексті – 1,5 рядка, у таблицях і рисунках – одинарний.

Рукопис має містити такі частини:

 • Титульна частина: УДК; НАЗВА СТАТТІ; Ініціали і прізвища авторів; Офіційна назва установи, де було виконано роботу, місто, країна; електронна адреса одного з авторів для контактів. Приклад:
УДК 631.4
ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ОПІДЗОЛЕНИХ ҐРУНТІВ
А.І. Іванчук1*, М.П. Скляренко2
1Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
2Полтавський національний агроекологічний університет, Полтава, Україна
* ivanchuk@ukr.net
 • Розширена анотація (резюме) мовою статті обсягом до 250 слів
 • Ключові слова або фрази (5-8 слів);

Розширена анотація і ключові слова мають бути представлені двома мовами –українською і англійською. Анотація українською мовою, яку розміщують одразу після титульної частини статті, має включати таке: текст з інформацією про мету і завдання роботи, використовувані методи, об’єкти, власний висновок про здобуті результати. Анотація англійською мовою міститься в кінці рукопису і включає таке: назва статті; ініціали і прізвища автора(ів); повна офіційна назва організації(й), де виконано роботу; електронна адреса одного з авторів для листування; текст – переклад українського.

 • Основний текст (структурований згідно із формою статті);
 • Подяки (за потреби);
 • Список використаної літератури (у послідовності цитування);
 • На окремій (додатковій) сторінці слід надати інформацію про кожного з авторів: прізвище, ім’я та по-батькові повністю і назва організації (українською, російською та англійською мовами); науковий ступінь, наукове звання та посада; електронна адреса, номер телефону.

Спеціальний шаблон для оформлення рукопису можна завантажити: Template-ukr.doc

Особливості структурування основного тексту:

Текст дослідницької статті має включати такі розділи:

1. Вступ (короткий огляд результатів виконуваних раніше досліджень, обґрунтування вибору теми, обов'язково – мета і завдання роботи);

2. Об'єкти (матеріали) і методи досліджень;

3. Аналіз результатів досліджень (можливим є поділ на підрозділи);

4. Висновки;

5. Подяки (за необхідності).

Текст оглядової статті може не включати розділи 2 і 3, але основну частину автор має структурувати на свій розсуд.

Текст методичної статті може не включати розділи 2 і 3, але має містити докладний опис пропонованого методу дослідження й обґрунтування можливості його використання.

Загальний обсяг рукопису не повинен перевищувати 8 сторінок.

Графічні матеріали (рисунки, діаграми, фото та ін.) розміщують у тексті рукопису. Додатково графічні матеріали подають окремими файлами в оригінальному вигляді (у тому редакторі, в якому створювали графічні матеріали) з метою можливого внесення необхідних змін у разі потреби. Файл з графічним матеріалом має бути названим за прізвищем першого автора і містити номер ілюстрації. Приклад: “ivanchuk_fig1”

Графіки, схеми, фотографії повинні бути чіткими, придатними для відтворення. Всі пояснення до рисунку (шрифт Arial, кегль 9 pt) мають бути розміщені між рисунком і підписом до рисунку (шрифт Arial, кегль 10 pt, курсив). Текст усередині самого рисунка треба звести до мінімуму. Розмір рисунка – мінімальний. Використання кольорових ілюстрацій у збірнику наразі не передбачено, отже, у рукопису не слід використовувати кольорових ілюстрацій. Рисунки не повинні повторювати інформацію, наявну в таблицях.

Назва таблиці (шрифт Arial, кегль 10 pt., курсив) має розкривати її зміст. Таблиця за розміром має бути не більше ніж на одну сторінку. Якщо кількість таблиць більше однієї, їх нумерують. У тексті рукопису необхідно зробити посилання на таблицю, і намагатися розмістити її одразу ж після посилання.

У підписах до картографічних матеріалів обов'язково вказують масштаб, а до мікрофотографій – ступінь збільшення.

Скорочення, крім загальноприйнятих, не слід використовувати ні в тексті, ні в таблицях. Всі абревіатури слід розшифрувати після першого використання термінів і далі залишати незмінними по всьому тексту.

Одиниці вимірювання фізичних величин слід наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць СІ (SI). Математичні формули й рівняння слід створювати у редакторі Microsoft Equation, що є частиною текстового редктора MicrosoftWord або OpenOffice.

Спеціальні символи (т.ч.  назви фірм, апаратури, препаратів, техніки та ін. ) слід наводити в оригінальному написанні.

Посилання на джерела літератури в тексті рукопису слід давати у квадратних дужках і нумерувати послідовно у порядку цитування. Бібліографічний опис слід оформлювати згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 і ДСТУ 8302:2015.

Список використаної літератури слід обов'язково давати у двох варіантах: 1) назва кожного джерела мовою оригіналу, 2) назва кожного джерела перекладена англійською (назву цитованої роботи перекладають, а всі інші дані у бібліографічному описі транслітерують. Можна скористатися on-line посібником: http://ua.translit.net/ )

Звертаємо Вашу увагу, що цитувати треба як класичні, так і найновіші публікації (останніх 3-5 років) у провідних профільних виданнях. Не менше 30% цитованих джерел повинні мати DOI.

Всі рукописи проходять рецензування у встановленому порядку. Редакція залишає за собою право вносити корективи граматичного і стилістичного характеру. Рукопис може бути повернутим автору для доопрацювання.

У разі повернення рукопису на доопрацювання автор зобов'язаний урахувати всі зауваження рецензента і редактора (або аргументувати відмову від запропонованих змін у рукописі) і відправити виправлений і перероблений матеріал на адресу редакції у зазначений термін.

Статті, опубліковані раніше або паралельно спрямовані в інші журнали (збірники), редакція до розгляду не приймає.

Инструкции для авторов

Редакция сборника «Агрохимия и почвоведение» приглашает авторов представлять к рассмотрению в Редколлегии рукописи статей на украинском, русском и английском языках для возможной их публикации. Тематика публикаций в сборнике «Агрохимия и почвоведение» ориентирована на все направления исследований в области почвоведения, агрохимии, земледелия и других наук.

Авторская рукопись должна быть тщательно выверена и направлена секретарю редакции по адресу e-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com как (1) PDF-файл и (2) редактируемый документ (doc). Файл с текстом рукописи следует именовать по фамилии первого автора. Пример: ivanchuk.pdf”,ivanchuk.doc”

Рукопись должна быть набрана в редакторе “Word” или «Open Office» с использованием шрифта Arial, кегль в основном тексте - 12 pt, а в таблицах и рисунках - 9 pt. Поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое и правое – 3 см. Начало абзаца – с отступом 1,25 см. Межстрочный интервал в основном тексте – 1,5 строки, а в таблицях и рисунках – одинарный.

Рукопись должна содержать следующие части:

 • Титульная часть: УДК; НАЗВАНИЕ СТАТЬИ; Инициалы и фамилии авторов; Официальное название учреждения(й), где была выполнена работа, город, страна, электронный адрес одного из авторов для контактов. Пример:
УДК 631.4
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ОПОДЗОЛЕННЫХ ПОЧВ
А.И. Иванчук1*, М.П. Скляренко2
1Национальный научный центр «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н. Соколовского», Харьков, Украина
2Полтавский национальный агроэкологический университет, Полтава, Украина
* ivanchuk@ukr.net
 • Расширенная аннотация (резюме), объём которой не должен превышать 250 слов.
 • Ключевые слова или фразы (5-8 слов);

Расширенная аннотация и ключевые слова должны быть представлены на русском и английском языках. Аннотация на русском языке, которая помещается после титульной части статьи, должна включать следующее: текст с информацией о целях, задачах работы, использованных методах, объектах, о полученных результатах и выводах. Аннотация на английском помещается в конце статьи и должна включать: название статьи; инициалы и фамилии авторов; полное официальное название организации(й); электронный адрес автора для контактов; текст – перевод русского текста.

 • Основная часть (структурирована в соответствии с формой статьи);
 • Благодарности (при необходимости);
 • Список использованной литературы (в последовательности цитирования).
 • На отдельной (дополнительной) странице следует представить информацию о каждом авторе: фамилия, имя и отчество полностью и название организации (на русском и английском языках); научная степень и научное звание; должность; электронный адрес; номер телефона.

Для оформления статьи можно воспользоваться специальным шаблоном: Template-rus.doc

Особенности структурирования основной части рукописи:

Текст исследовательской статьи должен включать такие разделы:

1. Введение (краткий обзор уже выполненных исследований, обоснование выбора темы, обязательно – цель и задачи работы);

2. Объекты (материалы) и методы исследований;

3. Анализ результатов исследований (возможны подразделы);

4. Выводы;

Текст обзорной статьи может не включать разделы 2 и 3, но основную часть автор должен структурировать по своему усмотрению.

Текст методическойстатьи может не включать разделы 2 и 3, но должен содержать подробное описание предлагаемого метода и обоснование возможности его использования.

Общий объем рукописи не должен превышать 8 страниц.

Графические материалы (рисунки, диаграммы, фото и пр.) следует размещать в тексте рукописи. Также графические материалы следует дополнительно предоставить в редакцию ввиде отдельных файлов в том редакторе, в котором были выполнены эти графические материалы. Редакция оставляет за собой право внесения необходимых правок по техническим причинам. Название файла с графическим материалом должно состоять из фамилии первого автора рукописи и номера иллюстрации. Пример: “ivanchuk_fig1”.

Графики, схемы, фотографии должны быть четкими, пригодными для воспроизведения. Все пояснения к рисунку(шрифт Arial, кегль 9 pt) должны размещаться между рисунком и подписью к рисунку (шрифт Arial, кегль 10 pt., курсив). Текст внутри самих рисунков должен быть сведен к минимуму; Размер рисунка – минимальный. Использование цветных иллюстраций в журнале не предусмотрено в настоящее время, поэтому в рукописи не следует приводить иллюстрации и фотографии в цвете. Рисунки не должны повторять информацию, имеющуюся в таблицах.

Название таблицы (шрифт Arial, кегль 10 pt., курсив) должно отражать ее содержание. Таблица по размеру должна быть не более, чем на одну страницу. Если таблиц более одной, их следует пронумеровать. В тексте рукописи необходимо делать ссылку на таблицу, атаблицу размешать сразу же после ссылки.

В подписях к картографическим материалам следует обязательно указывать масштаб, а к микрофотографиям – степень увеличения.

Сокращения, кроме общепринятых, не следует использовать ни в тексте, ни в таблицах. Все аббревиатуры следует расшифровывать при первом использовании терминов и далее оставлять неизменными по всему тексту.

Единицы измерения физических величин следует давать в соответствии с Международной системой единиц СИ (SI). Математические формулы и уравнения следует создавать в редакторе Microsoft Equation, являющимся частью текстового редактора Microsoft Word или Open Office.

Специальные символы (в том числе названия фирм, аппаратуры, препаратов, техники и др.) следует приводить в оригинальном написании.

Ссылки на источники литературы в тексте рукописи следует давать в квадратных скобках и нумеровать по мере появления их в тексте в возрастающем порядке. Перечень использованной литературы приводят в конце статьи, в порядке встречаемости в тексте. Библиографическое описание следует оформлять в соответствии с ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, который вступил в силу с 01.07.2007 г., и ДСТУ 8302:2015

Список литературы следует обязательно приводить в двух вариантах: 1) название каждого источника на языке оригинала, 2) название каждого источника, переведенное на английский (Название цитируемой статьи или книги переводят, остальные данные в библиографическом описании транслитерируют. Можно воспользоваться on-lineпособием: http://ua.translit.net/).

Обращаем Ваше внимание, что цитировать следует как классические, так и работы последних 3-5 лет, опубликованные в профильных журналах. Не менее 30% цитированных источников должны иметь DOI.

Все рукописи проходят рецензирование в установленном порядке. Редакция оставляет за собой право вносить коррективы грамматического и стилистического характера. Рукопись может быть возвращена автору/авторам для переработки.

При доработке рукописи автору следует учесть все замечания рецензента и редактора (либо аргументировать отказ от предложенных изменений в рукописи) и выслать исправленный и переработанный материал на адрес редакции в указанный в сопроводительном письме срок.

Рукописи, опубликованные ранее или представленные к рассмотрению в редакции других издательств, редакция к рассмотрению не принимает.

Guidance to Authors

"AgroChemistry and Soil Science" (Collected Papers) publishes papers on all aspects of agrochemistry, soil science, including the soils ecology, and agriculture. The Editors encourage submission of cross-disciplinary manuscripts that combine the scopes with other fields of science. The Editorial Board of the "AgroChemistry and Soil Science" (Collected Papers) encourage authors to submit manuscripts in Ukrainian, Russian and English languages for the publication.

The manuscript text and figures should be carefully checked and send as (i) a single PDF-file and (ii) an editable document file to the Secretary of the Editorial Office at the address: agrochemsoilsci.org@gmail.com. The files should be named by the last name of the first author in the manuscript, e.g. “ivanchuk.pdf” and “ivanchuk.doc”.

The file manuscript as an editable document file should be prepared with the help of the MS Office Word, or Apache Open Office programs with using the 12pt Arial Font in the main text and 9 pt Arial Font in the tables. The interline distance should be 1.5, the margins: 2 cm, top and bottom, 3 cm, left and right. Paragraphs should begin with the 1.25 first line indent.

The original manuscript should be up to 8 pages and contain all of the follows:

 • Title, Abstract, Introduction, Results, Discussion (or combined Results and Discussion for Reports), Materials and methods, Acknowledgements, References, Figure legends, and all tables. The review and methodical manuscript can be without “Results” and “Materials and methods” parts. But the methodical manuscript should have the detail description of the method presented with the fields in that this method could be used.
 • The first and the last name of the author(s), affiliation(s), address(es), e-mail of the corresponding author
 • Abstract, up to 250 words
 • Key words, up to 8

Authors are asked specify the information about all authors of the manuscript: the first and the last name, the post address, science degree, affiliation, job position, e-mail, the phone number.

Please download a copy of our ACSS Word Template for the manuscript preparing.

The graphical materials (drawings, diagrams, photo etc.) should be built in the manuscript, and also it should be attached as separate files to the mail. The files should be named by the last name of the first author in the manuscript, e.g. “ivanchuk_fig1” and etc. Plots, schemes, photo should be clear and suitable for reproducing. Using the color illustration in the "AgroChemistry and Soil Science" (Collected Papers) is not provided now. The drawings should not repeat the data in the tables. The title of the table (Arial Font, 10 pt, italic) should represent it’s content. The location of the table in the manuscript should be in the text just the reference is revealed. The tables must not be interrupted for a next page. The tables should be numbered. At the maps the scale should be indicated, and the micro-photos should have the magnifying power indication.

An abbreviations, but the conventional ones, should not be used in the text and tables. Non-standard or uncommon abbreviations should be avoided, but if the authors use in the text the author-defined abbreviation, this abbreviation should be defined in the abstract and text at first mention.

In the manuscript for reporting data, use of SI units (le Systeme Internationale d’Unites) is preferred (e.g., mmol/L, g/L) but not mandatory. Conventional units such as mg/dL and mg/mL are acceptable, using L, not l, for liter. Placing an alternate unit parenthetically in the text or giving conversion factors in table footnotes or figure legends is acceptable. Mathematical formulas and expressions should be designed in the default equation editor included in Microsoft Word or OpenOffice Text Editor. Firm names, apparatus name, chemicals’ manufacturer name etc. should be given in the original transcription.

The bibliography references should be marked with their serial numbers in square brackets in ascending order. The numbered references placed after the Conclusions section at the end of the manuscript. Every item should be (i) in original language, and (ii) it must be translated in English.

We welcome submissions from all authors and we are committed to the prompt evaluation and publication of submitted manuscripts. Our peer-review process in "AgroChemistry and Soil Science" (Collected Papers) has a certain term. The corresponding author will be informed about all stages for the treatment and preparing the manuscript for publishing.

The manuscript submitted in "AgroChemistry and Soil Science" (Collected Papers) must not have been published previously elsewhere in any language. Authors must not offer their papers while they are being considered by other journals, nor should they submit their papers to other journals while being considered by this one. Submissions must be accompanied by a covering letter stating that the paper has not been published previously elsewhere in any language; that it is not being considered by another journal in any language; and that all authors have seen and agreed to the version submitted.

Лактіонова Т.М., Величко В.А. Як написати наукову статтю (поради аспіранту). Харків: Смугаста типографія, 2017. 43 с.    Л 19     УДК 438.33    ББК 74.58     ISBN 978-617-7387-51-9

Вимоги до написання й оформлення наукової статті для публікації у науковому журналі зібрано з відомих світових видань із ґрунтознавства, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних. Крім викладення узагальнених формальних пунктів, що входять до типових інструкцій, автори книги висловлюють поради і пропозиції виходячи з власного багаторічного редакторського досвіду. Книгу рекомендовано як навчальний посібник, порадник і довідник для молодих науковців, які прагнуть набути досвіду і публікуватися в національних та іноземних індексованих журналах.

Заказ на e-mail : tnlaktionova@ukr.net

Ця книжка про те, якою має бути стаття у журналі, індексованому в наукометричних базах даних і включеному у перелік фахових видань, затверджений наказом МОН України.

Тут молодий науковець знайде відповіді на питання, які виникають у процесі написання і підготовки рукопису статті до наукового журналу – українського, або зарубіжного:

З чого почати?  Якою має бути структура статті?   Як скласти анотацію?

Як цитувати літературу і як оформити список літератури?

Як правильно описати об’єкт дослідження?   З чого має складатися основна частина рукопису?

Як формувати й описувати ілюстрації?   Як вибрати журнал?

Як підготувати (форматувати) рукопис за вимогами провідних журналів, індексованих у міжнародних наукометричних базах даних?

У Додатки включено потрібні довідкові матеріали: перелік найбільш відомих у світі журналів у галузі ґрунтознавства й адреси потрібних веб-сайтів; інформація щодо наукометричних баз даних та індексів тощо.