Агрохімія і грунтознавство - AgroChemistry and Soil Science

New address of our site / Нова адреса нашого сайта: agrochemsoilsci.org

Агрохімія і ґрунтознавство. ISSN 0587-2596
Міжвідомчий тематичний науковий збірник
AgroСhemistry and Soil Science.
Collected papers. ISSN 0587-2596

Випуск 86

УДК 631.4+631.3   Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 86. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2017.

Issue No. 86

AGROCHEMISTRY AND SOIL SCIENCE. Collected papers. No. 86. Kharkiv: NSC ISSAR, 2017.    ISSN 0587-2596

2017_AiG-86_1-2_Titul.pdf 2017_AiG-86_1-2_Titul.pdf
Size : 591.786 Kb
Type : pdf

ЗМІСТ       CONTENT

ДОСЛІДЖЕННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ГРУНТІВ

SOIL SURVEY AND SOIL QUALITY ASSESSMENT

Черлінка В.Р. Морфометричні параметри рельєфу як базис для предикативного моделювання просторового поширення ґрунтових відмін (5-16)  Cherlіnka V.R. Morphometrіc parameters of relіef as basіs for predіctіve modelіng of spatіal dіstrіbutіon of soіl cover (5-16)

86-ACSS-AiG-2017-content.pdf 86-ACSS-AiG-2017-content.pdf
Size : 345.156 Kb
Type : pdf
1-2017-AiG-86-abst-ref-Cherlinka.doc 1-2017-AiG-86-abst-ref-Cherlinka.doc
Size : 137.5 Kb
Type : doc
2017_AiG-86_5-16_Cherlinka.pdf 2017_AiG-86_5-16_Cherlinka.pdf
Size : 1817.298 Kb
Type : pdf

Трускавецький Р.С. Проблеми ідентифікації гідроморфних ґрунтів на осушених землях (17-23) Truskavetsky R.S. Problems of identification of hydromorphic soils on drained lands (17-23)

 Белоліпський В.О., Лактіонова Т.М., Полулях М.М.  Оцінка ймовірності просторової мінливості вмісту гумусу у картуванні грунтів на басейновій основі (24-34) Belolipskyi V.O., Laktionova T.M., Poluliakh M.M. Probabilistic nature of humus content and estimation of heterogeneity at mapping of soils on basin principle (24-34)

 Позняк C.П., Баранник А.В. Номадна трансформація гірсько-лучно-буроземних ґрунтів (Dystric Cambisols) Українських Карпат (35-42) Pozniak S., Barannyk A. Nomadic transformation of mountain-meadow brown soils (Dystric Cambisols) in the Ukrainian Carpathians (35-42)

Чорний С.Г., Абрамов Д.А. Ідентифікація солонцюватості чорноземів південних методами багатоспектрального супутникового сканування (43-47) Chornyi S.G., Abramov D.A. Alkalinity identification of chernozems southern by methods of multispectral satellite scanning (43-47)

Смірнова К.Б., Фатєєв А.І. Основні принципи оцінювання якості ґрунтів за вмістом важких металів для їх бонітування (48-57) Smirnova K.B., Fatjejev A.I. Basic principles of soil quality assessment in the content of heavy metals. (48-57)

Трускавецький С.Р., Биндич Т.Ю. Вяткін К.В., Шерстюк О.І., Коляда Л.П. Прогресивний підхід до традиційних великомасштабних обстежень ґрунтів (58-63) Truskavetsky S.R., Byndych T.Yu, Viatkin K.V., Sherstiuk O.I., Koliada L.P. Progressive approach to traditional large-scale soil surveys (58-63)

Круглов О.В., Коляда В.П., Назарок П.Г., Ачасова А.O., Тімченко Д.О.  Оцінка просторових неоднорідностей рельєфу території на прикладі дослідної ділянки «Стукалова балка» (64-68) Kruglov O.V., Kolyada V.P., Nazarok P.G., Aсhasova A.A., Timchenko D.O.  Evaluation of spatial heterogeneity of the territory relief at the example of the research site "Stukalova balka" (64-68)

Задорожная Г.А.  Связь пространственной вариации твердости чернозема с экологической структурой растительного сообщества (69-78) Zadorozhnaya G.A. Сonnection of spatial variation of chernozem penetration resistance with environmental plant organization structure (69-78)

2-2017-AiG-86-abst-ref-R.Truskavetskyi.doc 2-2017-AiG-86-abst-ref-R.Truskavetskyi.doc
Size : 63.5 Kb
Type : doc
3-2017-AiG-86-abst-ref-Belolipskyi.doc 3-2017-AiG-86-abst-ref-Belolipskyi.doc
Size : 95 Kb
Type : doc
4-2017-AiG-86-abst-ref-Pozniak.doc 4-2017-AiG-86-abst-ref-Pozniak.doc
Size : 66.5 Kb
Type : doc
5-2017-AiG-86-abst-ref-Chornyi.doc 5-2017-AiG-86-abst-ref-Chornyi.doc
Size : 56.5 Kb
Type : doc
6-2017-AiG-86-abst-ref-Smirnova.doc 6-2017-AiG-86-abst-ref-Smirnova.doc
Size : 115.5 Kb
Type : doc
7-2017-AiG-86-abst-ref-S.Truskavetskyi.doc 7-2017-AiG-86-abst-ref-S.Truskavetskyi.doc
Size : 81.5 Kb
Type : doc
8-2017-AiG-86-abst-ref-Kruglov.doc 8-2017-AiG-86-abst-ref-Kruglov.doc
Size : 67.5 Kb
Type : doc
9-2017-AiG-86-abst-ref-Zadorozhnaya.doc 9-2017-AiG-86-abst-ref-Zadorozhnaya.doc
Size : 68.5 Kb
Type : doc
2017_AiG-86_17-23_Truskavetsky.pdf 2017_AiG-86_17-23_Truskavetsky.pdf
Size : 381.755 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_24-34_Belolipsky.pdf 2017_AiG-86_24-34_Belolipsky.pdf
Size : 718.241 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_35-42_Pozniak.pdf 2017_AiG-86_35-42_Pozniak.pdf
Size : 906.14 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_43-47_Chhornyi.pdf 2017_AiG-86_43-47_Chhornyi.pdf
Size : 669.318 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_48-57_Smirnova.pdf 2017_AiG-86_48-57_Smirnova.pdf
Size : 513.733 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_58-63_St.Truskavetsky.pdf 2017_AiG-86_58-63_St.Truskavetsky.pdf
Size : 384.849 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_64-68_Kruglov.pdf 2017_AiG-86_64-68_Kruglov.pdf
Size : 672.538 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_69-78_Zadorozhnaya.pdf 2017_AiG-86_69-78_Zadorozhnaya.pdf
Size : 683.96 Kb
Type : pdf

ПРОПОЗИЦІЇ ДО МЕТОДИКИ ВЕЛИКОМАСШТАБНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ГРУНТІВ

SUGGESTIONS TO THE PROCEDURE OF LARGE SCALE SOIL SURVEY

Тихоненко Д.Г.  Пропозиції щодо майбутніх повторних великомасштабних обстежень ґрунтів України (79-80)   Tykhonenko D.H. Proposals for future large-scale soil survey of Ukraine (79-80)

Топольний Ф.П.  Про помилки минулого великомасштабного обстеження ґрунтів і їх недопущення в майбутньому (81-84)    Topolnyi F.P. About mistakes of the past large-scale soil survey and their exclusion in the future (81-84)

Канівець В.І.  Пропозиції щодо нового етапу великомасштабного обстеження і картування ґрунтів України (85-86)   Kanivets V.I. Proposals on a new stage of large-scale survey and mapping of soils of Ukraine (85-86)

10-2017-AiG-86-abst-ref-Tykhonenko.doc 10-2017-AiG-86-abst-ref-Tykhonenko.doc
Size : 51 Kb
Type : doc
11-2017-AiG-86-abst-ref-Topolnyi.doc 11-2017-AiG-86-abst-ref-Topolnyi.doc
Size : 61.5 Kb
Type : doc
12-2017-AiG-86-abst-ref-Kanivets.doc 12-2017-AiG-86-abst-ref-Kanivets.doc
Size : 55 Kb
Type : doc
2017_AiG-86_79-80_Tykhonenko.pdf 2017_AiG-86_79-80_Tykhonenko.pdf
Size : 452.354 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_81-84_Topolnyi.pdf 2017_AiG-86_81-84_Topolnyi.pdf
Size : 419.188 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_85-86_Kanivets.pdf 2017_AiG-86_85-86_Kanivets.pdf
Size : 318.219 Kb
Type : pdf

ХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ ЯКОСТІ ГРУНТУ     CHEMICAL SOIL QUALITY CRITERIA

Носко Б.С.  До питання про формування фосфатного фонду ґрунтів (87-92)   Nosko B.S.  To the issue on the formation of the phosphate soil fund (87-92)

13-2017-AiG-86-abst-ref-Nosko.doc 13-2017-AiG-86-abst-ref-Nosko.doc
Size : 63.5 Kb
Type : doc
2017_AiG-86_87-92_Nosko.pdf 2017_AiG-86_87-92_Nosko.pdf
Size : 459.188 Kb
Type : pdf

ОБСТЕЖЕННЯ І МОНІТОРИНГ МЕЛІОРОВАНИХ І ЗАБРУДНЕНИХ ГРУНТІВ

SURVEY AND MONITORING OF RECLAIMED AND CONTAMINATED SOILS

Балюк С.А., Носоненко О.А., Захарова М.А., Воротинцева Л.І., Дрозд О.М., Афанасьєв Ю.О., Тертишна Ю.І. Засади обстеження ґрунтово-меліоративного стану зрошуваних земель (93-99)    Baliuk S.A., Nosonenko O.A., Zakharova M.A., Vorotyntseva L.I., Drozd O.M., Afanasyev Yu.O., Tertyshna Yu.I. Bases of survey of soil-ameliorative state of irrigated lands (93-99)

Журавель М.Ю., Дрозд О.М., Дядін Д.В., Шеіна Т.В., Яременко В.В. Геохімічні особливості галогенних техноземів територій нафтогазових родовищ (100-106)     Zhuravel M.Yu., Drozd O.M., Diadin D.V., Sheina T.V., Yaremenko V.V. Geochemical characteristics of halogenic technosoils within oil and gas fields (100-106)

Журавель М.Ю., Найдьонова О.Є, Яременко В.В. Оцінка якості рекультивації ґрунтів у місцях розташування нафто- і газовидобувних свердловин за показниками стану мікробних угруповань (107-115)    Zhuravel N.E., Naydyonova O.E., Yaremenko V.V. Assessment of soils’ reclamation quality in the location of oil- and gas-wells using microbial communities as indicator (107-115)

Патика М.В., Колодяжний О.Ю., Борко Ю.П. Сучасні молекулярно-біологічні методи вивчення мікробного біому та метагеному ґрунтів аграрного використання (116-124)    Patyka M.V., KolodjazhnyA.Yu., Borko Yu.P. Modern molecular methods to study the microbial biome and metagenome of agrarian soils (116-124)

14-2017-AiG-86-abst-ref-Baliuk.doc 14-2017-AiG-86-abst-ref-Baliuk.doc
Size : 79.5 Kb
Type : doc
17-2017-AiG-86-abst-ref-Patyka.doc 17-2017-AiG-86-abst-ref-Patyka.doc
Size : 71.5 Kb
Type : doc
2017_AiG-86_93-99_Baliuk.pdf 2017_AiG-86_93-99_Baliuk.pdf
Size : 528.254 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_100-106_Zhuravel-Drozd.pdf 2017_AiG-86_100-106_Zhuravel-Drozd.pdf
Size : 666.538 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_107-115_Zuravel-Naydyonova.pdf 2017_AiG-86_107-115_Zuravel-Naydyonova.pdf
Size : 1022.69 Kb
Type : pdf
2017_AiG-86_116-124_Patyka.pdf 2017_AiG-86_116-124_Patyka.pdf
Size : 726.438 Kb
Type : pdf

ІСТОРІЯ НАУКИ     HISTORY OF SCIENCE

Лісневич Л.О., Вергунов В.А. Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних добрив у працях професора О.Д Хоменка (125-128)     Lisnevych L., Vergunov V.Bases of nutrition plants physiology and use mineral fertilizers in the publications of Professor Dr. O. Khomenko (125-128)

18-2017-AiG-86-abst-ref-Lisnevych.doc 18-2017-AiG-86-abst-ref-Lisnevych.doc
Size : 60 Kb
Type : doc
2017_AiG-86_125-128_Lisnevych.pdf 2017_AiG-86_125-128_Lisnevych.pdf
Size : 396.933 Kb
Type : pdf

Випуск 85

УДК 631.4+631.3   Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 85. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2016.

Issue No. 85

AGROCHEMISTRY AND SOIL SCIENCE. Collected papers. No. 85. Kharkiv: NSC ISSAR, 2016.    ISSN 0587-2596

2016-AiG-85-title.pdf 2016-AiG-85-title.pdf
Size : 310.489 Kb
Type : pdf

ЗМІСТ       CONTENT


Охорона та відновлення грунтів         SOIL PROTECTION and RECLAMATION

Мірошниченко М.М., Кривицька І.А. Фітотоксичність міських грунтів в урболандшафтах міста Маріуполь, c. 6   Miroshnychenko M.M., Krivitska I.A. The phytotoxicity of soils in urban landscapes of Mariupol city, p. 6

Воротинцева Л.І. Грунтово-меліоративні аспекти відновлення зрошення на півдні України, c.12  Vorotyntseva L.I. Soil-amelіorative aspects of irrigation recommencement in the south of Ukraine, p.12

Okafor M.J., Chidozie E.I. Действие различных почвенных мелиорантов на свойства почвы, загрязненной сырой нефтью, и развитие кукурузы, c.19    Okafor M.J., Chidozie E.I. Impact of different soil amendments on crude oil polluted soil and performance of maize, p.19

Ahukaemere C.M., Uzoho B.N., Irokwe I.F., Ndukwu B.N., Osujieke D.N.  Наличие железа, цинка, меди и марганца в четырех контрастных гидроморфных почвах Эгбема в юго-восточной Нигерии, с.27    Ahukaemere C.M., Uzoho B.N., Irokwe I.F., Ndukwu B.N., Osujieke D.N. Iron, zinc, copper and manganese availability in four contrasting hydromorphic soils of Egbema, south-eastern Nigeria, p.27

2016-AiG-85-content.pdf 2016-AiG-85-content.pdf
Size : 189.566 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-1.pdf 2016-AiG-85-1.pdf
Size : 718.331 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-2.pdf 2016-AiG-85-2.pdf
Size : 984.976 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-3.pdf 2016-AiG-85-3.pdf
Size : 490.16 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-4.pdf 2016-AiG-85-4.pdf
Size : 626.914 Kb
Type : pdf
1-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Miroshnichenko.pdf 1-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Miroshnichenko.pdf
Size : 108.229 Kb
Type : pdf
2-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Vorotyntseva.pdf 2-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Vorotyntseva.pdf
Size : 105.873 Kb
Type : pdf
3-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Okafor.pdf 3-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Okafor.pdf
Size : 108.175 Kb
Type : pdf
4-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Ahukaemere.pdf 4-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Ahukaemere.pdf
Size : 111.258 Kb
Type : pdf

ҐРУНТОЗНАВСТВО       SOIL SCIENCE

Канівець С.В. Щодо профільного розподілу вмісту гумусу в буроземах кислих помірно холодного поясу Карпат, с.35    Kanivets S.V. About profile distribution of humus content in burozems acid of moderately cold belt of Carpathians, p.35

Черлінка В.Р., Захаровський В.С. Напрями автоматизації розрахунку оцінки якості ґрунтів, с.40    Cherlinka V.R., Zaharovskyy V.S. Directions of automatization for calculation of soil qualitative assessment, p.40

ErnestC.I., Mbah C.N. Влияние продолжительного возделывания на свойства почв в штате Имо юго-восточной Нигерии, с.47    Ernest C.I., Mbah C.N. Impact of continuous cultivation on soil properties of Imo state southeastern Nigeria, p.47

Задорожная Г.А. Сезонная динамика экоморфического строения чернозема, с.53    Zadorozhnaya G.A. Seasonaldynamicsofecomorphicstructureofchernozem, p.53

2016-AiG-85-5.pdf 2016-AiG-85-5.pdf
Size : 487.087 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-6.pdf 2016-AiG-85-6.pdf
Size : 518.022 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-7.pdf 2016-AiG-85-7.pdf
Size : 464.362 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-8.pdf 2016-AiG-85-8.pdf
Size : 1025.696 Kb
Type : pdf
5-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Kanivets.pdf 5-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Kanivets.pdf
Size : 99.739 Kb
Type : pdf
6-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Cherlinka.pdf 6-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Cherlinka.pdf
Size : 102.885 Kb
Type : pdf
7-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Ernest.pdf 7-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Ernest.pdf
Size : 103.49 Kb
Type : pdf
8-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Zadorozhnaya.pdf 8-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Zadorozhnaya.pdf
Size : 105.699 Kb
Type : pdf

 АГРОХІМІЯ             AGROCHEMISTRY

Котвицький Б.Б. Пряма дія мінеральних добрив та оптимальний рівень їх застосування у сівозмінах залежно від родючості дерново-підзолистих грунтів Західного Полісся, c. 61   Kotvytskyi B.B. Direct action of mineral fertilizers and optimum level of their application in crop rotations depending on soddy-podsolic soils fertility in the western Polissya, p. 61

Господаренко Г.М., Лисянський О.Л. Вміст поживних речовин у ґрунті після удобрених сидеральних парів, c.65    Hospodarenko G.M., Lysianskyi O.L. Content of nutrients in the soil after fertilized green-manured fallows, p. 65

 

2016-AiG-85-9.pdf 2016-AiG-85-9.pdf
Size : 570.568 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-10.pdf 2016-AiG-85-10.pdf
Size : 453.209 Kb
Type : pdf
9-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Kotvytskyi.pdf 9-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Kotvytskyi.pdf
Size : 98.811 Kb
Type : pdf
10-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Hospodarenko.pdf 10-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Hospodarenko.pdf
Size : 97.059 Kb
Type : pdf

ІСТОРІЯ НАУКИ           HISTORY OF SCIENCE

Мигунова Е.С. Вклад лесоводов в обоснование экосистемного строения природы и выделение агроэкосистем, c. 72   Migunova E.S. Contribution of foresters in support of ecosystem structure of nature and allocation agroecosystems, p. 72

2016-AiG-85-11.pdf 2016-AiG-85-11.pdf
Size : 586.542 Kb
Type : pdf
11-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Migunova.pdf 11-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Migunova.pdf
Size : 97.995 Kb
Type : pdf

РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ          YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

Сябрук О.П., Цигічко Г.О. Вплив традиційної та органічної систем землеробства на динаміку емісії вуглекислого газу та ферментативну активність чорнозему опідзоленого, с. 82   Syabruk O.P., Tsygіchko G.O. Influence of traditional and organic systems of agriculture on dynamics of carbon dioxide emission and enzymatic activity of chernozem podzolized, p. 82

Новикова В.А. Геостатический анализ твердости дерновой боровой слаборазвитой песчаной почвы в природном заповеднике «Днепровско-Орельский», с. 87    Novikova V.A. Geostatic analysis of soil penetration resistance of weakly developed sandy soil in natural reserve "Dneprovsko-Orelskiy", p. 87

Бородін А.Л. Агрофізичні властивості посівного шару ґрунту перед сівбою ярих культур, с. 96     Borodin A.L. Agrophysical properties of soil in seed layer before sowing of spring crops, p.96

Попірний М.А. Парамагнітні властивості гумінових кислот чорнозему типового та їх зміна за різного способу обробітку, с. 99    Popirny M.A. Paramagnetic properties of chernozem typical humic acids and their change under different soil tillage, p. 99

Огородня А.І. Зміна фізико-хімічних властивостей чорнозему опідзоленого за вирощування люцерни й еспарцету як фітомеліоративних культур, с. 105    Ogorodnyа A.I. Changes of physical-chemical properties of the chernosem podzolized after growing of alfalfa and sainfoin as phytomelioration crops, p.105

 

2016-AiG-85-12.pdf 2016-AiG-85-12.pdf
Size : 1141.014 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-13.pdf 2016-AiG-85-13.pdf
Size : 1382.419 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-14.pdf 2016-AiG-85-14.pdf
Size : 443.823 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-15.pdf 2016-AiG-85-15.pdf
Size : 592.85 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-16.pdf 2016-AiG-85-16.pdf
Size : 531.004 Kb
Type : pdf
12-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Syabruk.pdf 12-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Syabruk.pdf
Size : 107.684 Kb
Type : pdf
13-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Novikova.pdf 13-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Novikova.pdf
Size : 112.711 Kb
Type : pdf
14-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Borodin.pdf 14-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Borodin.pdf
Size : 116.964 Kb
Type : pdf
15-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Popirny.pdf 15-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Popirny.pdf
Size : 105.535 Kb
Type : pdf
16-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Ogorodnya.pdf 16-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Ogorodnya.pdf
Size : 131.563 Kb
Type : pdf

Шовковська А.В. Впровадження міжнародних підходів до оцінювання точності методів у національну практику аналітичних досліджень у грунтознавстві, с. 108   Shovkovska А.V. Implementation of international approaches to the accuracy evaluation methods in national practice of analytical research in soil science, p.108

Прохорова І.А. Встановлення атестованих значень нормованих метрологічних характеристик стандартного зразка складу чорнозему звичайного, с. 113    Prokhorova I.A. Definition of certified values of normalized metrological characteristics of the reference material of chernozem ordinary, p. 113

Артем'єва К.С., Зміни азотного режиму чорнозему типового за умов внесення рідких органо-мінеральних добрив, с.120    Artemyeva K.S. Changes of nitrogen regime of chernozem typical in conditions of application of liquid organic and mineral fertilizers, p.120

2016-AiG-85-17.pdf 2016-AiG-85-17.pdf
Size : 538.454 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-18.pdf 2016-AiG-85-18.pdf
Size : 505.016 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-19.pdf 2016-AiG-85-19.pdf
Size : 461.381 Kb
Type : pdf
17-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Shovkovska.pdf 17-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Shovkovska.pdf
Size : 96.555 Kb
Type : pdf
18-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Prokhorova.pdf 18-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Prokhorova.pdf
Size : 102.948 Kb
Type : pdf
19-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Artemyeva.pdf 19-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Artemyeva.pdf
Size : 107.467 Kb
Type : pdf

Грицуляк Г.М., Лопушняк В.І., Екологічні аспекти використання осаду стічних вод комунального господарства у фітоенергетиці, с. 125    Gritsulyak G.M., Lopushnyak V.I., Environmental aspects for use of municipal wastewater mud in phytoenergy, p. 125

Рокитянський А.Б. Особливості змін мікробних ценозів чорнозему опідзоленого під дією дворічного застосування гербіцидів різного класу небезпечності, с.130    Rokityanskiy A.B. Particularities of changes in microbial communities of chernozem podzolized under two-years application of herbicides different danger class, p. 130

2016-AiG-85-20.pdf 2016-AiG-85-20.pdf
Size : 538.952 Kb
Type : pdf
2016-AiG-85-21.pdf 2016-AiG-85-21.pdf
Size : 547.26 Kb
Type : pdf
20-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Gritsulyak.pdf 20-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Gritsulyak.pdf
Size : 103.483 Kb
Type : pdf
21-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Rokityanskiy.pdf 21-2016-AiG-85-abstr-ref-en-Rokityanskiy.pdf
Size : 104.796 Kb
Type : pdf

Випуск 84

УДК 631.4+631.3   Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник.

Випуск 84. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2015.


Issue No. 84

AGROCHEMISTRY AND SOIL SCIENCE. Collected papers. No. 84. Kharkiv: NSC ISSAR, 2015.

ISSN 0587-2596

ЗМІСТ    CONTENT

ГРУНТОЗНАВСТВО    SOIL SCIENCE

Дмитрук Ю.М., Гаврилюк В.Б. Особливості пізньоголоценової еволюції ґрунтів Передкарпаття, с. 6-11

DmytrukY.M., Gavrilyuk V.B. Features of late Holocene evolution of Precarpathians soil, pp. 6-11

2015-AiG-84-Content-pp1-5.pdf 2015-AiG-84-Content-pp1-5.pdf
Size : 441.099 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-pp6-11.pdf 2015-AiG-84-pp6-11.pdf
Size : 478.657 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Dmytruk.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Dmytruk.pdf
Size : 104.471 Kb
Type : pdf

Нікорич В.А. Діагностика літогенної неоднорідності бурувато-підзолистих ґрунтів на основі гранулометричного складу, c. 11-20

Nikorych V.A. Diagnostics of the lithogenic heterogeneity of brownish-podzolic soils based on the soil texture analysis, pp. 11-20

2015-AiG-84-pp11-20.pdf 2015-AiG-84-pp11-20.pdf
Size : 535.135 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Nikorych.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Nikorych.pdf
Size : 116.504 Kb
Type : pdf

Черлінка В.Р. Адаптація великомасштабних карт грунтів до їх практичного використання у ГІС, c. 20-28

Cherlinka V.R. Adaptation large-scale maps of soils to their practical use in GIS, pp. 20-28

2015-AiG-84-pp20-28.pdf 2015-AiG-84-pp20-28.pdf
Size : 955.89 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Cherlinka.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Cherlinka.pdf
Size : 124.142 Kb
Type : pdf

Ernest C.I., Okafor M.J., Irokwe I.F. Оценка пригодности земель заболоченного бассейна реки Огоча (штат Имо, юго-восточная Нигерия) для производства риса в условиях дождевого орошения, с. 28-35

Ernest C.I., Okafor M.J., Irokwe I.F. Land suitability evaluation of Ogochie river wetland soils in Ngor-Okpala local government area of Imo state Southeastern Nigeria for rain fed rice production, pp. 28-35

2015-AiG-84-pp28-35.pdf 2015-AiG-84-pp28-35.pdf
Size : 526.018 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Ernest.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Ernest.pdf
Size : 84.597 Kb
Type : pdf

Русєва С., Розлога Ю., Лунгу М., Вінтіла Р., Лактіонова T. Бази даних грунтів Болгарії, Молдови, Румунії й України та їх участь у розвитку європейського грунтового інформаційного простору, c. 35-48

Rousseva S., Rozloga Iu., Lungu M., Vintila R., Laktionova T. Soil databases of Bulgaria, Moldova, Romania and Ukraine and their participation in the European soil information continuum, pp. 35-48

2015-AiG-84-pp35-48.pdf 2015-AiG-84-pp35-48.pdf
Size : 634.892 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Rousseva.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Rousseva.pdf
Size : 51.092 Kb
Type : pdf

АГРОХІМІЯ             AGROCHEMISTRY

Христенко А.О., Шаповалова В.С., Нешта А.П. До проблеми вдосконалення діагностики калійного стану грунтів, c. 49-54

Khristenko A.O., Shapovalova V.S., Neshta A.P. To problems of improve the diagnostics of potassium status of soils, pp. 49-54

2015-AiG-84-pp49-54.pdf 2015-AiG-84-pp49-54.pdf
Size : 544.479 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Khristenko.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Khristenko.pdf
Size : 101.711 Kb
Type : pdf

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ ГРУНТІВ          SOIL PROTECTION and RECLAMATION

Самохвалова В.Л., Лопушняк В.І., Фатєєв А.І., Горякіна В.М., Шимель В.В. Прогнозування мікроелементного статусу ґрунтової системи для ефективної ремедіації і використання, c. 55-63

Samokhvalova V.L., Lopushnjak V.I., Fateev A.I., Gorjakina V.M., Shymel V.V. Forecasting of microelement status of soil system for efficient remediation and using, pp. 55-63

2015-AiG-84-pp55-63.pdf 2015-AiG-84-pp55-63.pdf
Size : 698.833 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Samokhvalova.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Samokhvalova.pdf
Size : 116.425 Kb
Type : pdf

Белоліпський В.О, Полулях М.М. Оцінка вологонакопичення в ґрунтах степових агроландшафтів, c. 63-72

Belolipskiy V.O., Polulyakh M.M. Evaluation of moisture accumulation in soils of steppe agricultural landscapes, pp. 63-72

2015-AiG-84-pp63-72.pdf 2015-AiG-84-pp63-72.pdf
Size : 619.588 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Belolipskiy.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Belolipskiy.pdf
Size : 105.965 Kb
Type : pdf

Жуков А.В., Задорожная Г.А. Оценка экоморфогенеза педозема и чернозема обыкновенного на основе показателей твердости, c. 72-80

Zhukov А.V., Zadorozhnaya G.A. Pedozem and chernozem ecomorphogenesis assessment by soil penetration resistance data, pp. 72-80

2015-AiG-84-pp72-80.pdf 2015-AiG-84-pp72-80.pdf
Size : 840.856 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Zukov.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Zukov.pdf
Size : 100.943 Kb
Type : pdf

Журавель М.Ю., Найдьонова О.Є, Яременко В.В. Застосування біологічних показників для визначення агроекологічного стану рекультивованих ґрунтів, c. 80-88

Zhuravel N.E., Naydyonova O.E., Yaremenko V.V. Application of biological indicators for identifying the agroecоlogical state of reclamated soils, pp. 80-88

2015-AiG-84-pp80-88.pdf 2015-AiG-84-pp80-88.pdf
Size : 547.34 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Zuravel.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Zuravel.pdf
Size : 114.977 Kb
Type : pdf

Семенов Д.О. Придатність ґрунтів для органічного землеробства в зоні впливу аеротехногенних викидів підприємств хімічної промисловості, c. 88-95

Semenov D.O. Soil suitability for organic farming within air-technogenic emissions of chemical industry, pp. 88-95

2015-AiG-84-pp88-95.pdf 2015-AiG-84-pp88-95.pdf
Size : 730.677 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Semenov.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Semenov.pdf
Size : 104.833 Kb
Type : pdf

Найдьонова О.Є. Вплив біопрепарату Оптимайз 200 на біологічнний стан ґрунту в прикореневій зоні рослин сої в умовах органічного землеробства, c. 95-100

Naydyonova O.E. Influence of the biological preparation optimize 200 on the ecological state of soil in the root zone of soybeen plants in the conditions of organic farming, pp. 95-100

2015-AiG-84-pp95-100.pdf 2015-AiG-84-pp95-100.pdf
Size : 487.56 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Naydyonova.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Naydyonova.pdf
Size : 102.981 Kb
Type : pdf

Дрозд О.М. Вплив меліоративного обробітку на властивості темно-каштанового солонцюватого грунту Сухого Степу, c. 101-105

Drozd О. M. Meliorative soil tillage effect on properties of dark chestnut alkaline soil in Dry Steppe zone, pp. 101-105

2015-AiG-84-pp101-105.pdf 2015-AiG-84-pp101-105.pdf
Size : 524.191 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Drozd.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Drozd.pdf
Size : 108.323 Kb
Type : pdf

Захарова М.А. Особливості міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних агроландшафтах Інгулецької зрошувальної системи, c. 105-111

Zakharova M.A. Specifics migration and accumulation of heavy metals in irrigated agricultural landscapes of Ingulets irrigation system, pp. 105-111

2015-AiG-84-pp105-111.pdf 2015-AiG-84-pp105-111.pdf
Size : 446.202 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Zakharova.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Zakharova.pdf
Size : 116.76 Kb
Type : pdf

ІСТОРІЯ НАУКИ           HISTORY OF SCIENCE

Мигунова Е.С. Почва как среда обитания растений. Экологическое почвоведение, c. 112-121

Migunova E.S. The soil as a habitat of plants. Ecological Soil Science, pp. 1121-121

2015-AiG-84-pp112-121.pdf 2015-AiG-84-pp112-121.pdf
Size : 526.444 Kb
Type : pdf

Вергунов В.А. Перша історія науки агрохімії в Україні. (Рецензія на книгу Б.С. Носка «Сторінки історії агрохімічних досліджень в Україні»), c. 121-122

Vergunov V.A. The pioneering history of Agricultural Chemistry science in Ukraine (review of the book “Pages of history for agrochemistry researches in Ukraine” by Acad. B.S. Nosko), pp.121-122

2015-AiG-84-pp121-122.pdf 2015-AiG-84-pp121-122.pdf
Size : 407.007 Kb
Type : pdf

РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ          YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

Сябрук О.П. Удосконалення інструментального методу контролю емісії СО2 з поверхнігрунту, c. 123-128

Syabruk O.P. Improvement of operational method for controlof CO2 emission from the soil surface, pp. 123-128

2015-AiG-84-pp123-128.pdf 2015-AiG-84-pp123-128.pdf
Size : 550.896 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Syabruk.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Syabruk.pdf
Size : 116.106 Kb
Type : pdf

Бородін А.Л., КрилачС.І. Вплив параметрів структури ґрунту, створених передпосівним обробітком, та їх динаміки на вологозабезпеченість кукурудзи, c. 128-133

Borodin A.L., Krylach S.I. Influence of soil structure parameters created by preseedingtillage and their dynamics on moisture supply of corn, pp. 128-133

2015-AiG-84-pp128-133.pdf 2015-AiG-84-pp128-133.pdf
Size : 448.927 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Borodin.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Borodin.pdf
Size : 115.354 Kb
Type : pdf

Десятник К.О. Зміна структурно-агрегатного складу чорнозему опідзоленого під впливом вапняних меліорантів різного хімічного складу, c. 133-138

Desyatnik K.O. Change of chernozem podzolized structure under the influence of lime ameliorants with different chemical composition, pp.133-138

2015-AiG-84-pp133-138.pdf 2015-AiG-84-pp133-138.pdf
Size : 458.414 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Desyatnik.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Desyatnik.pdf
Size : 119.392 Kb
Type : pdf

Рушенко Л.О. Вплив плантажного обробітку чорнозему південного під виноградники на показники його гумусового стану, c. 138-141

Rushenko L.О. The effect of trenching the chernozem southern in vineyards on the indicators of its humus status, pp. 138-141

2015-AiG-84-pp138-141.pdf 2015-AiG-84-pp138-141.pdf
Size : 478.791 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Rushenko.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Rushenko.pdf
Size : 110.712 Kb
Type : pdf

Шовковська А.В., Лазебна М.Є. Акредитація лабораторій – шлях до підвищення рівня аналітичних робіт у сфері якості ґрунтів, c.141-145

Shovkovska А.V., Lazebna M.Ey. Accreditation of laboratories in the field of soil quality – the way to enhance analytical work, pp. 141-145

2015-AiG-84-pp141-145.pdf 2015-AiG-84-pp141-145.pdf
Size : 415.136 Kb
Type : pdf
2015-AiG-84-abstr-ref-en-Shovkovska.pdf 2015-AiG-84-abstr-ref-en-Shovkovska.pdf
Size : 106.169 Kb
Type : pdf

Випуск 83

УДК 631.4+631.3   Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник.

Випуск 83. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2015.


Issue No. 83

AGROCHEMISTRY AND SOIL SCIENCE. Collected papers. No. 83. Kharkiv: NSC ISSAR, 2015.

ISSN 0587-2596

ЗМІСТ    CONTENT

2015_AiG_83_Content_pp-1-4.pdf 2015_AiG_83_Content_pp-1-4.pdf
Size : 484.212 Kb
Type : pdf

ГРУНТОЗНАВСТВО    SOIL SCIENCE

Русєва С., Розлога Ю., Лунгу М., Вінтіла Р., Лактіонова Т. Бази даних грунтів Болгарії, Молдови, Румунії та України і їх роль у європейському грунтовому інформаційному просторі, c. 5 - 17

Rousseva S., Rozloga I., Lungu M., Vintila R., Laktionova T. Soil databases of Bulgaria, Moldova, Romania and Ukraine, and their participation in the European soil information continuum, pp. 5 - 17

2015_AiG_83_pp_5-17_En.pdf 2015_AiG_83_pp_5-17_En.pdf
Size : 725.363 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Rousseva.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Rousseva.pdf
Size : 93.044 Kb
Type : pdf

Трофименко П.І., Борисов Ф.І. Наукове обґрунтування алгоритму застосування камерного статичного методу визначення інтенсивності емісії парникових газів із ґрунту, c. 17 - 24

Trofymenko P.I., Borisov F.I. The scientific substantiation of the algorithm of applying the chamber static method for determining the intensity of hotbed gases emission from the soil, pp. 17 - 24

2015_AiG_83_pp_17-24_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_17-24_UA.pdf
Size : 488.484 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Trofimenko.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Trofimenko.pdf
Size : 88.033 Kb
Type : pdf

Пліско І.В. Оцінка вартості біологічного потенціалу продуктивних земель України, c. 24 - 30

Plysko I.V. Cost estimation of biological potential of productive lands in Ukraine, pp. 24 - 30

2015_AiG_83_pp_24-30_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_24-30_UA.pdf
Size : 1160.858 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Plisko.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Plisko.pdf
Size : 92.533 Kb
Type : pdf

АГРОХІМІЯ             AGROCHEMISTRY

Найдьонова О.Є., Шедєй Л.О., Сябрук О.П., Акімова Р.В., Гвоздик В.Б. Застосування мікробного препарату поліміксобактерину за вирощування соняшника в органічному землеробстві, c. 31 - 35

Naydyonova O.E., Tsygichko G.O., Shedey L.A., Syabruk O.P., Akimova R.V., Gvozdyk V.B. Application of microbial preparation polymyxobacterin at sunflower cultivation in organic farming, pp. 31-35

2015_AiG_83_pp_31-35_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_31-35_UA.pdf
Size : 465.528 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Naydyonova.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Naydyonova.pdf
Size : 84.14 Kb
Type : pdf

Гладкіх Є.Ю. Агроекологічні аспекти застосування мінеральних добрив у сільськогосподарському виробництві, c. 36 - 41

Hladkikh Ye. Agroecological aspects of the application of mineral fertilizers in agricultural production, pp. 36-41

2015_AiG_83_pp_36-41_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_36-41_UA.pdf
Size : 529.474 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Gladkih.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Gladkih.pdf
Size : 87.638 Kb
Type : pdf

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ ГРУНТІВ          SOIL PROTECTION and RECLAMATION

Куценко М.В. Локальне протиерозійне зонування земель, c. 42 - 49

Kutsenko M.V. Local anti-erosion land zoning, pp. 42 - 49

2015_AiG_83_pp_42-49_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_42-49_UA.pdf
Size : 806.686 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Kutsenko.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Kutsenko.pdf
Size : 76.284 Kb
Type : pdf

Чорний С.Г., Хотиненко О.М., Волошенюк А.В. Трансформація протидефляційної стійкості грунту в контексті сучасних змін клімату, c. 49 - 54

Chornyy S.G., Khotinenko O.M., Voloshenyuk A.V. The transformation of soils wind erodibility in the context of modern climate change, pp. 49 - 54

2015_AiG_83_pp_49-54_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_49-54_UA.pdf
Size : 711.572 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Chornyy.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Chornyy.pdf
Size : 91.295 Kb
Type : pdf

Дрозд О.М., Афанасьєв Ю.О., Рябцев М.П., Ніколюк В.І. Засолені поди півдня Херсонської області та їх використання в сільськогосподарському виробництві (на прикладі подів Каланчацького району), c. 54 - 60

Drozd O.M., Afanas’yev Yu.O., Ryabtsev M.P., Nikolyuk V.I. Saline pods of south Kherson regions and their using in agricultural production (for example Kalanchak pods), pp. 54 - 60

2015_AiG_83_pp_54-60_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_54-60_UA.pdf
Size : 726.228 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Drozd.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Drozd.pdf
Size : 84.525 Kb
Type : pdf

Левенець В.В., Діордиця В.А., Щур А.О., Авраменко М.О., Євсеєва Є.І., Усіков М.П. Характеристика стану техногенно змінених грунтів житлового селища, c. 60 - 66

Levenets V.V., Diorditsa V.A., Shchur A.A., Avramenko N.A., Evseeva E.I., Usikov M.P. Characteristic of the state of technogenic changed soils of residentional township, pp. 60 - 66

2015_AiG_83_pp_60-66_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_60-66_UA.pdf
Size : 626.153 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Levenets.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Levenets.pdf
Size : 98.057 Kb
Type : pdf

Воротинцева Л.І. Використання кальцієво-залізовмісних відходів для окультурювання зрошуваних мінералізованими водами і техногенно забруднених грунтів, c. 67 - 73

Vorotyntseva L.I. Application of calcium-iron production waste for irrigated by mineral waters and technologically contaminated soils improving, pp. 67 - 73

2015_AiG_83_pp_67-73_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_67-73_UA.pdf
Size : 480.016 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Vorotyntseva.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Vorotyntseva.pdf
Size : 86.32 Kb
Type : pdf

ІСТОРІЯ НАУКИ           HISTORY OF SCIENCE

Мигунова Е.С. Выдающийся отечественный почвовед. К 150-летию со дня рождения Г.Н. Высоцкого (1865-1940), c. 74 - 79

Migunova Ye.S. Shining domestic soilscientist To the 150 th anniversary of G.N. Vysotsky (1865-1940), pp. 74 - 79

2015_AiG_83_pp_74-79_Ru-.pdf 2015_AiG_83_pp_74-79_Ru-.pdf
Size : 471.428 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Migunova.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Migunova.pdf
Size : 19.722 Kb
Type : pdf

РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ          YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

Зубковська В.В. Оцінка фосфатного стану ґрунту на основі показників фосфат-буферності, c. 80 - 83

Zubkovska V.V. The soil phosphate status assessment based upon the phosphate buffer capacity indices pp. 80 - 83

2015_AiG_83_pp_80-83_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_80-83_UA.pdf
Size : 479.799 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Zubkovska.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Zubkovska.pdf
Size : 75.185 Kb
Type : pdf

Крилач С.І. Оптимальна модель посівного шару чорнозему типового та її переваги, c. 83 - 89

Krylach S.I. Optimum model of sown layer of chernozem typical and its advantages, pp. 83 - 89

2015_AiG_83_pp_83-89_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_83-89_UA.pdf
Size : 516.331 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Krylach.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Krylach.pdf
Size : 82.218 Kb
Type : pdf

Хижняк І.М. Особливості профільної будови і властивостей алювіальних ґрунтів у заплавах річок Мерла та Лопань у Харківській області, c. 89 - 92

Khyzhnyak I.M. The features of profile composition and properties of the alluvial soils in the floodplains of Merla and Lopan rivers in Kharkiv region, pp. 89 - 92

2015_AiG_83_pp_89-92_UA-.pdf 2015_AiG_83_pp_89-92_UA-.pdf
Size : 505.2 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Khyznyak.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Khyznyak.pdf
Size : 63.69 Kb
Type : pdf

Гетманенко В.А., Папірний М.А. Трансформація органічної речовини компостів у процесі біоконверсії за даними іч-спектроскопії, c. 93 - 96

Hetmanenko V.A., Papirny M.A. Organic matter transformation of composts during bioconversion according to IR-spectroscopy, pp. 93 - 96

2015_AiG_83_pp_93-96_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_93-96_UA.pdf
Size : 413.91 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Getmanenko.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Getmanenko.pdf
Size : 80.507 Kb
Type : pdf

Філімончук Я.С. Вплив агрохімічного фону чорнозему типового та безпосередньо внесених добрив на мінеральне живлення рослин гречки, c. 97 - 100

Filimonchuk Ya.S. Effect of agrochemical background of chernozem typical and fertilizers on mineral nutrition of buckwheat plants, pp. 97 - 100

2015_AiG_83_pp_97-100_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_97-100_UA.pdf
Size : 461.315 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Filimonchuk.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Filimonchuk.pdf
Size : 81.408 Kb
Type : pdf

Вега Н.І. Зміна вмісту лужногідролізованого азоту в темно-сірому опідзоленому ґрунті під впливом мінерального удобрення ячменю ярого, c. 100 - 104

Vega N.I. Changing alkali hydrolyzed forms of nitrogen in dark gray podzolized soil under the influence of mineral fertilization of spring barley, pp. 100 - 104

2015_AiG_83_pp_100-104_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_100-104_UA.pdf
Size : 412.119 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Vega.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Vega.pdf
Size : 79.091 Kb
Type : pdf

Нікітіна О.В., Кривда Ю.І. Вміст калію в основній і нетоварній частинах урожаю культур польової сівозміни залежно від норм добрив і систем удобрення, c. 104 - 107

Nikitinа A.V., Kryvda J.I. The content of potassium in the basic and not commodity parts of a yield of cultures in a field crop rotation depending on rates and systems of fertilizers, pp. 104 - 107

2015_AiG_83_pp_104-107_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_104-107_UA.pdf
Size : 373.843 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Nikitina.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Nikitina.pdf
Size : 77.586 Kb
Type : pdf

Рассадіна І.Ю. Ефективність застосування мінеральних добрив під рижій ярий на чорноземі Опідзоленому, c. 107 - 110

Rassadinа I.Yu. Efficiency of mineral fertilizers under false flax on chernozem podzolized, pp. 107 - 110

2015_AiG_83_pp_107-110_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_107-110_UA.pdf
Size : 442.615 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Rassadina.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Rassadina.pdf
Size : 73.137 Kb
Type : pdf

Артем'єва К.С. Ефективність позакореневих підживлень рідкими органо-мінеральними добривами посівів ячменю ярого, c. 110 - 113

Artemyeva K.S. Efficiency of spray fertilization with liquid organic and mineral fertilizers on spring barley crop, pp. 110 - 113

2015_AiG_83_pp_110-114_UA.pdf 2015_AiG_83_pp_110-114_UA.pdf
Size : 490.925 Kb
Type : pdf
2015-AiG-83-abstr-ref-en-Artemyeva.pdf 2015-AiG-83-abstr-ref-en-Artemyeva.pdf
Size : 79.225 Kb
Type : pdf

Випуск 82

УДК 631.4+631.3   Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник.

Випуск 82. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2015.


Issue No. 82

AGROCHEMISTRY AND SOIL SCIENCE. Collected papers. No. 82. Kharkiv: NSC ISSAR, 2015.

ISSN 0587-2596

ЗМІСТ    CONTENT

2015_AiG_82_Content_pp-1-5.pdf 2015_AiG_82_Content_pp-1-5.pdf
Size : 511.889 Kb
Type : pdf

ГРУНТОЗНАВСТВО    SOIL SCIENCE

 
Бородіна Я.В. Метрологічна атестація галузевих стандартних зразків грунтів, с. 6-13

Borodina Ya.V. Metrological certification of industry reference materials of soil

2015_AiG_82_pp_6-13_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_6-13_UA.pdf
Size : 597.846 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Borodina_abstract_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Borodina_abstract_ref_EN.pdf
Size : 99.138 Kb
Type : pdf

Трускавецький С.Р., Вяткін К.В. Земельна інформаційна система як геоінформаційно-технологічний інструмент моніторингу ґрунтів, с.14-19

Truskavetsky S.R., Vyatkin K.V. Land information system as a geo-information technological tool for soil monitoring

2015_AiG_82_pp_14-19_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_14-19_UA.pdf
Size : 685.261 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Truskavetsky_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Truskavetsky_abstr_ref_EN.pdf
Size : 84.76 Kb
Type : pdf

Демиденко О.В., Величко В.А. Відтворення енергетики ґрунтоутворення чорноземів в агроценозах, с.19-26

DemydenkoO.V., VelychkoV.A. Reproduction of soil-formation energy of chernozems in agrocenosises

2015_AiG_82_pp_19-26_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_19-26_UA.pdf
Size : 543.551 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Demydenko_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Demydenko_abstr_ref_EN.pdf
Size : 96.765 Kb
Type : pdf

Малиновская И.М. К вопросу о времени проведения почвенных микробиологических исследований, с.27-32

Malinovskaya I.M. The question about time of soil microbiological studies

2015_AiG_82_pp_27-32_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_27-32_UA.pdf
Size : 470.465 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Malinovskaya_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Malinovskaya_abstr_ref_EN.pdf
Size : 60.994 Kb
Type : pdf

АГРОХІМІЯ             AGROCHEMISTRY

Фатєєв А.І., Лопушняк В.І. Вплив систем удобрення на рухомість кадмію в темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного Лісостепу України, с.33-36

Fateev A.I., Lopushnyak V.I. Effect of fertilization system on the mobility of cadmium in dark-gray podzolized soil of the Western Forest-Steppe of Ukraine

2015_AiG_82_pp_33-36_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_33-36_UA.pdf
Size : 493.31 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Fateev_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Fateev_abstr_ref_EN.pdf
Size : 80.461 Kb
Type : pdf

Скрильник Є.В. Агрохімічні підходи до виробництва органо-мінеральних добрив та ефективність їх застосування у короткоротаційних сівозмінах, с.37-41

Skrylnik E.V. Agrochemical approaches to the production of organo-mineral fertilizers and efficiency of their application in short crop rotations

2015_AiG_82_pp_37-41_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_37-41_UA.pdf
Size : 433.609 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Skrylnik_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Skrylnik_abstr_ref_EN.pdf
Size : 71.692 Kb
Type : pdf

Біднина І.О. Вплив добрив та мікробних препаратів на продуктивність сільськогосподарських культурв умовах зрошення на півдні України, с.42-45

Bidnyna I.O. Influence of fertilizers and microbial preparation on crops efficiency under irrigation in southern Ukraine

2015_AiG_82_pp_42-45_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_42-45_UA.pdf
Size : 423.723 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Bidnyna_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Bidnyna_abstr_ref_EN.pdf
Size : 82.148 Kb
Type : pdf

Малюк Т.В. Діагностика якості мінерального живлення плодових культур, с.45-50

Malyuk T.V. Quality diagnostics of mineral nutritionf or fruit crops

2015_AiG_82_pp_45-50_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_45-50_UA.pdf
Size : 508.319 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Malyuk_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Malyuk_abstr_ref_EN.pdf
Size : 72.809 Kb
Type : pdf

Харченко О.В., Прасол В.І., Петренко Ю.М. До проблеми аналітичної оцінки ефективності мінеральних добрив та екологічних обмежень їх норми, с. 50-54

Kharchenko O.V., Prasol V.I., Petrenko Yu.M. To the problem of analytical estimation of mineral fertilizers efficiency and environmental constraints of its rate

2015_AiG_82_pp_50-54_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_50-54_UA.pdf
Size : 522.326 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Kharchenko_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Kharchenko_abstr_ref_EN.pdf
Size : 73.014 Kb
Type : pdf

Сало Л.В., Доброван Д.А. Урожайність насіння льону олійного за різних способів застосування мікродобрив, с.54-59

Salo L.V., Dobrovan D.A. Crop capacity of oil-flax seeds under different methods of microfertilizers application

2015_AiG_82_pp_54-59_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_54-59_UA.pdf
Size : 687.127 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Salo_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Salo_abstr_ref_EN.pdf
Size : 83.317 Kb
Type : pdf

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ ГРУНТІВ          SOIL PROTECTION and RECLAMATION

Белоліпський В.О. Протиерозійна стійкість чорнозему звичайного та обґрунтування структури посівних площ, с.60-68

Belolipskiy V.A. Erosion-preventive resistance of chernozem ordinary and substantiation of sowing areas structure


2015_AiG_82_pp_60-68_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_60-68_UA.pdf
Size : 509.575 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Belolipskiy_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Belolipskiy_abstr_ref_EN.pdf
Size : 79.801 Kb
Type : pdf

Гудзенко Т.В., Іваниця В.О., Волювач О.В., Лісютін Г.В., Васильєва Н.Ю., Бєляєва Т.О., Конуп І.П., Горшкова О.Г., Пузирьова І.В. Визначення вмісту нафтопродуктів і водорозчинних солей у грунті на нафто-забруднених ділянках острова Зміїний перед його біотехнологічною обробкою, с.68-74

Gudzenko T.V., Іvanytsia V.О., Voliuvach O.V., Lisyutin G.V., Vasylieva N.Yu., Beliaeva T.О., Konup I.P., Gorshkova O.G., Puzyreva I.V. The determination of oil and water-soluble salts on the oily areas of ground Zmiinyi island before their biotechnological processing, p.68-74

2015_AiG_82_pp_68-74_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_68-74_UA.pdf
Size : 535.874 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Gudzenko_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Gudzenko_abstr_ref_EN.pdf
Size : 95.844 Kb
Type : pdf

Корсун С.Г., Довбаш Н.І., Клименко І.І. Продуктивність кукурудзи на зерно залежно від накопичення важких металів у ґрунті, с.75-80

Korsun S.G., Dovbash N.I., Klymenko I.I. Productivity of grain corn depending on accumulation of heavy metals in soil, p.75-80

2015_AiG_82_pp_75-80_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_75-80_UA.pdf
Size : 446.707 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Korsun_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Korsun_abstr_ref_EN.pdf
Size : 77.715 Kb
Type : pdf

ІСТОРІЯ НАУКИ           HISTORY OF SCIENCE

Носко Б.С. C.Л. Франкфурт і розвиток Київської школи агрохімічних досліджень, с.81-85

Nosko B.S. S.L. Frankfurt and development of Kyiv school of agrochemical research, p.81-85

2015_AiG_82_pp_81-85_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_81-85_UA.pdf
Size : 392.934 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Nosko_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Nosko_abstr_ref_EN.pdf
Size : 27.217 Kb
Type : pdf

РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ          YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

Ревтьє А.В. Оцінка стійкості мікроструктури чорнозему опідзоленого до дії безводного аміаку, с.86-91

Revtye A.V. Assessment of microstructure sustainability of chernozem podzolized to influence of anhydrous ammonia, p.86-91

2015_AiG_82_pp_86-91_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_86-91_UA.pdf
Size : 514.845 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Revtye_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Revtye_abstr_ref_EN.pdf
Size : 87.346 Kb
Type : pdf

Цигічко Г.О., Маклюк О.І. Динаміка біохімічної активності чорнозему типового за органічної та традиційної систем землеробства, с.91-97

Tsygichko G.O., Maklyuk О.I. Dynamics of biochemical activity of chernozem typical using organic and conventional farming systems, p.91-97

2015_AiG_82_pp_91-97_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_91-97_UA.pdf
Size : 609.647 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Tsygichko_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Tsygichko_abstr_ref_EN.pdf
Size : 89.143 Kb
Type : pdf

Зубковська В.В. Трансформація фосфатів у кислих грунтах за різних режимів зволоження, с.97-100

Zubkovska V.V. Transformation of phosphate in acidic soils under different modes hydration, p.97-100

2015_AiG_82_pp_97-100_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_97-100_UA.pdf
Size : 372.832 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Zubkovska_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Zubkovska_abstr_ref_EN.pdf
Size : 71.84 Kb
Type : pdf

Волошенюк А.В. Дефляційні втрати ґрунту за різних технологій основного обробітку та технології no-till під час пилової бурі 26-27 січня 2014 року, с.100-104

Voloshenyuk A.V. Deflationary soil loss under different soil tillage technologies and no-till technology during dust storms on 26-27 january 2014, p.100-104

2015_AiG_82_pp_100-104_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_100-104_UA.pdf
Size : 428.02 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Voloshenyuk_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Voloshenyuk_abstr_ref_EN.pdf
Size : 71.86 Kb
Type : pdf

Десятник К.О. Екологічні аспекти застосування кальцієвмісних меліорантів різного походження на чорноземі опідзоленому важкосуглинковому, с.104-108

Desyatnik K.O. Ecological application aspects of lime meliorants different origin on heavy loamy podzolized chernozem, p.104-108

2015_AiG_82_pp_104-108_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_104-108_UA.pdf
Size : 559.757 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Desyatnik_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Desyatnik_abstr_ref_EN.pdf
Size : 86.265 Kb
Type : pdf

Рокитянський А.Б. Перебудова мікробного ценозу чорнозему опідзоленого під впливом гербіцидів різного класу небезпечності, с.108-112

Rokityanskiy A.B. Reconstruction of microbial cenosis of chernozem podzolized under influence of herbicides of different danger class, p.108-112

2015_AiG_82_pp_108-112_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_108-112_UA.pdf
Size : 414.774 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Rokityanskiy_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Rokityanskiy_abstr_ref_EN.pdf
Size : 75.606 Kb
Type : pdf

Бородин А.Л. Связность и крошение глыб пахотных почв, с.112-118

Borodin A.L. Cohesion and crumbling of lumps of arable soils, p.112-118

2015_AiG_82_pp_112-118_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_112-118_UA.pdf
Size : 430.504 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Borodin_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Borodin_abstr_ref_EN.pdf
Size : 98.58 Kb
Type : pdf

Поляшенко Н.В. Порівняння гранулометричного та мікроагрегатного складу чорнозему звичайного на вододілі та на схилі, с.118-122

Polyashenko N.V. Comparison of the granulometric and microaggregate compositions of chernozem ordinary on watershed and slope, p.118-122

2015_AiG_82_pp_118-122_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_118-122_UA.pdf
Size : 449.794 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Polyashenko_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Polyashenko_abstr_ref_EN.pdf
Size : 69.106 Kb
Type : pdf

Леневич О.І. Водопроникність бурих лісових ґрунтів на туристичному маршруті (НПП «Сколівські бескиди», Українські Карпати) , с.122-125

Lenevych O.I. Brown forest soil water permeability on tourist-route (NNP “SkoleBeskids”, Ukrainian Carpathians), p.122-125

2015_AiG_82_pp_122-125_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_122-125_UA.pdf
Size : 419.227 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Lenevych_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Lenevych_abstr_ref_EN.pdf
Size : 74.213 Kb
Type : pdf

Огородня А.І. Особливості акумуляції-дисипації основних елементів живлення в чорноземі опідзоленому важкосуглинковому під впливом фітомеліорантів, с.125-128

Ogorodnyа A.I. Features accumulation-dissipation basic elements of nutrition in heavy loamy podzolic chernozem influenced phytomeliorants

2015_AiG_82_pp_125-128_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_125-128_UA.pdf
Size : 470.992 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Ogorodnya_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Ogorodnya_abstr_ref_EN.pdf
Size : 69.677 Kb
Type : pdf

Абрамов Д.А. Ідентифікація вторинного осолонцювання грунтів за допомогою багатоспектральних супутникових зображень, с.129-131

Abramov D.A. Identificationof the secondary alkalinity of soils with using satellite multi-spectralimages, p.129-131

2015_AiG_82_pp_129-131_UA.pdf 2015_AiG_82_pp_129-131_UA.pdf
Size : 366.29 Kb
Type : pdf
2015_AiG_82_Abramov_abstr_ref_EN.pdf 2015_AiG_82_Abramov_abstr_ref_EN.pdf
Size : 72.257 Kb
Type : pdf

Випуск 81

УДК 631.4+631.3   Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 81. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2014.


Issue No. 81

AGROCHEMISTRY AND SOIL SCIENCE. Collected papers. No. 81. Kharkiv: NSC ISSAR, 2014.    

ISSN 0587-2596

ЗМІСТ    CONTENT

2014_AIG_81_pp1-4.pdf 2014_AIG_81_pp1-4.pdf
Size : 398.016 Kb
Type : pdf

ГРУНТОЗНАВСТВО    SOIL SCIENCE

Медведев В.В. Невирішені проблеми обробітку грунту в Україні, с. 5-16

Medvedev V.V. Unsolved problems of soil tillagein Ukraine, р. 5-16. (Translated by V.V.Medvedev)

2014_AIG_81_pp5-16.pdf 2014_AIG_81_pp5-16.pdf
Size : 540.878 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-1-Medvedev.pdf 2014-AiG-81-1-Medvedev.pdf
Size : 100.412 Kb
Type : pdf

Медведев В.В., Плиско И.В. Проявления физической деградации в пахотных почвах, с. 16-28

Medvedev V.V., Plіsko I.V. Features of the physical degradation in soil ploughed up, р. 16-28. (Translated by N.F. Cheshko)

2014_AIG_81_pp16-28.pdf 2014_AIG_81_pp16-28.pdf
Size : 618.343 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-2-Medvedev-Plisko.pdf 2014-AiG-81-2-Medvedev-Plisko.pdf
Size : 162.42 Kb
Type : pdf

 Жуков А.В., Задорожная Г.А., Демидов А.А. Пространственная изменчивость твердости педоземов, с. 28-34

Zhukov A.V., Zadorozhnaya G.А., Demidov A.A. Spatial variability of pedozems penetration resistance, р. 28-34. (Translated by N.F. Cheshko)

2014_AIG_81_pp28-34.pdf 2014_AIG_81_pp28-34.pdf
Size : 714.438 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-3-Zukov.pdf 2014-AiG-81-3-Zukov.pdf
Size : 555.021 Kb
Type : pdf

Трофименко П.І., Білан Д.А. Інтенсивність дихання та емісія СО2 із дернового глибокого глеюватого ґрунту залежно від продуктивності cидеральних культур, с. 34-39

Trofymenko P.I, BilanD.A. Intensity of respiration and emissions of СО2 from sod deep gleyic soil depending on the productivity of green manure crops, р. 34-39. (Translated by N.F. Cheshko)

2014_AIG_81_pp34-39.pdf 2014_AIG_81_pp34-39.pdf
Size : 692.514 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-4-Trofymenko.pdf 2014-AiG-81-4-Trofymenko.pdf
Size : 127.72 Kb
Type : pdf

Канівець В.І., Канівець С.В., Матухно Ю.Д., Кулик Н.А.Особливості чорноземів, які залягають уздовж південно-східної межі розповсюдження чорноземів вилужених на Лівобережжі України, с. 40-44

Kanivets V.I., Kanivets S.I., Matukhno Yu.D., Kulik N.A. Peculiarities of chernozems that lie along the south-eastern distribution boundaries of chernozem leached on theLeft-bank part of Ukraine, р. 40-44. (Translated by N.F. Cheshko)

2014_AIG_81_pp40-44.pdf 2014_AIG_81_pp40-44.pdf
Size : 537.297 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-5-Kanivets.pdf 2014-AiG-81-5-Kanivets.pdf
Size : 80.759 Kb
Type : pdf

Охорона і відновлення грунтів             SOIL PROTECTION and RECLAMATION

Чорний С.Г., Волошенюк А.В. Потенційні втрати грунту від дефляції за no-till-технології, с. 45-50

Chornyi S.G., Voloshenjuk A.V. Potential soil losses from deflation by no-till-technologies, р. 45-50. (Translated by V.L. Samokhvalova)

2014_AIG_81_pp45-50.pdf 2014_AIG_81_pp45-50.pdf
Size : 888.288 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-6-Chornyi.pdf 2014-AiG-81-6-Chornyi.pdf
Size : 160.475 Kb
Type : pdf

Самохвалова В.Л., Фатєєв А.І., Зуза С.Г., Зуза В.О., Горякіна В.М. Спосіб екологічної ремедіації ґрунту, техногенно забрудненого переважно кадмієм, свинцем, цинком та хромом, с. 51-59

Samokhvalova V.L., Fateev A.I., Zuza S.G., Zuza V.O., Gorjakina V.M. Method of soils environmental remediation polluted mainly by cadmium, lead, zinc and chromium, р. 51-59. (Translated by V.L. Samokhvalova)

2014_AIG_81_pp51-59.pdf 2014_AIG_81_pp51-59.pdf
Size : 593.11 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-7-Samokhval.pdf 2014-AiG-81-7-Samokhval.pdf
Size : 421.114 Kb
Type : pdf

Гладун Г.Б., Гладун Ю.Г., Єтеревська Л.В. Адаптивно-ландшафтні принципи застосування полезахисного лісорозведення в Одеській області, с. 59-65

Gladun G.В., Gladun Y.G., Yeterevska L.V. Adaptive-landscape principles of application of field-protective afforestation in Odesa region, p. 59-65. (Translated by V.L. Samokhvalova)

2014_AIG_81_pp59-65.pdf 2014_AIG_81_pp59-65.pdf
Size : 527.836 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-8-Gladun.pdf 2014-AiG-81-8-Gladun.pdf
Size : 107.301 Kb
Type : pdf

Єгорова Т.М. Фоновий вміст важких металів та його екологічна інформативність у грунтах ландшафтів зони українського Полісся, с.  65-72

Yegorova T.M. Background content of heavy metals and its environmental descriptiveness in landscapes soils of the Ukrainian Polissya zone, p. 65-72. (Translated by V.L. Samokhvalova)

2014_AIG_81_pp65-72.pdf 2014_AIG_81_pp65-72.pdf
Size : 589.423 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-9-Egorova.pdf 2014-AiG-81-9-Egorova.pdf
Size : 137.935 Kb
Type : pdf

АГРОХІМІЯ             AGROCHEMISTRY

Чабан В.І., Клявзо С.П., Подобед О.Ю. Оцінка вмісту мікроелементів у рослинах кукурудзи у Степовій зоні України, с. 73-79

Chaban V.I., Kliavzo S.P., Podobed O.Yu. Assessment of the microelements contentin the corn plants in the steppe zone of Ukraine, p. 73-79. (Translated by A.I.Velikoselskiy)

2014_AIG_81_pp73-79.pdf 2014_AIG_81_pp73-79.pdf
Size : 598.906 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-10-Chaban.pdf 2014-AiG-81-10-Chaban.pdf
Size : 197.106 Kb
Type : pdf

До 130 РІЧНИЦІ ВИХОДУ В СВІТ КНИГИ В.В. ДОКУЧАЄВА «РУССКИЙ ЧЕРНОЗЁМ»     The 130th anniversary of  the V. DOKUCHAEV' "RUSSIAN СHERNOZEM" book

Вергунов В.А. В.В. Докучаев и становление отечественного сельскохозяйственного опытного дела как отрасли знаний и организации, с. 80-93

Vergunov V.A. V. Dokuchaev and formation of the national agricultural experimental work, like a field of knowledge and organizationp. pp. 80-93. (Translated by Ya.V.Borodina)

2014_AIG_81_pp80-93.pdf 2014_AIG_81_pp80-93.pdf
Size : 586.898 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-11-Vergunov.pdf 2014-AiG-81-11-Vergunov.pdf
Size : 142.176 Kb
Type : pdf

Тихоненко Д.Г., Дегтярьов В.В. Докучаєвській кафедрі грунтознавства 120 років, с. 94-105

Tykhonenko D.H., Degtyaryov V.V. Dokuchaev Department of soil science is 120 years, p. 94-105. (Translated by A.I.Velikoselskiy)

2014_AIG_81_pp94-105.pdf 2014_AIG_81_pp94-105.pdf
Size : 1432.138 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-12-Tykhonenko.pdf 2014-AiG-81-12-Tykhonenko.pdf
Size : 1017.437 Kb
Type : pdf

Носко Б.С., Гладких Е.Ю., Бабынин В.И. Агрогенная эволюция агрохимических показателей черноземов типичных, с. 105-112

Nosko B.S., Gladkikh E.Yu., Babynin V.I. Agrogene evolution ofchernozems typicalagrochemical parameters, p. 105-112. (Translated by Ya.V.Borodina)

2014_AIG_81_pp105-112.pdf 2014_AIG_81_pp105-112.pdf
Size : 600.988 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-13-Nosko.pdf 2014-AiG-81-13-Nosko.pdf
Size : 409.388 Kb
Type : pdf

Камінський В.Ф. Стабілізація землекористування як основа розвитку адаптивного землеробства у світлі вчення В.В. Докучаєва, с. 112-117.

Kaminsky V.F. Stabilization of the land use as a basis of adaptive agriculture development in the light of the V. Dokuchaev’s doctrine, p. 112-117. (Translated by Ya.V.Borodina)

2014_AIG_81_pp112-117.pdf 2014_AIG_81_pp112-117.pdf
Size : 553.484 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-14-Kaminsky.pdf 2014-AiG-81-14-Kaminsky.pdf
Size : 79.576 Kb
Type : pdf

 РОБОТИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ          YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

Вільний Р.П. Вплив мінімізації обробітку ґрунту на структуру мікробних угруповань азотного циклу чорнозему типового, с. 118-122

Vilnyy R.P. Influence of the soil tillage minimization on the structure of microbial populations of nitrogen cycle of the chernozem typical, p. 118-122. (Translated by A.I.Velikoselskiy)

2014_AIG_81_pp118-122.pdf 2014_AIG_81_pp118-122.pdf
Size : 786.189 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-15-Vilnyy.pdf 2014-AiG-81-15-Vilnyy.pdf
Size : 121.017 Kb
Type : pdf

Панасенко О.С. Участь детриту у формуванні водостійких агрегатів чорнозему типового у різних екосистемах, с. 122-129

Panasenko O.S. Detritus participation in water-resistant units formation of chernozem tуpical in different еcosystems, p. 122-129. (Translated by A.I.Velikoselskiy)

2014_AIG_81_pp122-129.pdf 2014_AIG_81_pp122-129.pdf
Size : 834.98 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-16-Panasenko.pdf 2014-AiG-81-16-Panasenko.pdf
Size : 160.631 Kb
Type : pdf

Думіх І.В. Щільність будови алювіальних грунтів долини р. Прут, с. 129-133

Dumikh I.V. Bulk density of alluvial soils in valley of Prut river, p. 129-133. (Translated by A.I.Velikoselskiy)

2014_AIG_81_pp129-133.pdf 2014_AIG_81_pp129-133.pdf
Size : 644.395 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-17-Dumikh.pdf 2014-AiG-81-17-Dumikh.pdf
Size : 103.256 Kb
Type : pdf

Капустіна Г.А. Динаміка вмісту мікроелементів у грунті і листях соняшниказа тривалого удобрення, с. 133-137

Kapustina G.A. Dynamics of trace elements contents in soil and sunflower leaves during long-term fertilization, p. 133-137. (Translated by V.L. Samokhvalova)


2014_AIG_81_pp133-137.pdf 2014_AIG_81_pp133-137.pdf
Size : 553.925 Kb
Type : pdf
2014-AiG-81-18-Kapustina.pdf 2014-AiG-81-18-Kapustina.pdf
Size : 92.566 Kb
Type : pdf

Випуск 80

УДК 631.4+631.3   Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Випуск 80. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», 2013.


Issue No. 80

AGROCHEMISTRY AND SOIL SCIENCE.Collected papers. No. 80. Kharkiv: NSC ISSAR, 2014. ISSN 0587-2596

ЗМІСТ         CONTENT

2013_AIG_80_pp1-4.pdf 2013_AIG_80_pp1-4.pdf
Size : 161.283 Kb
Type : pdf

ГРУНТОЗНАВСТВО           SOIL SCIENCE

Медведев В.В., Словінська-Юркевіч А., Брик М., Бігун О.М. Критерії фізичної деградації грунтів, c. 5-16

Medvedev V.V., Słowińska-Jurkiewicz A., Bryk M., Bihun О.М. Criteria of soils physical degradation, pp. 5-16

2013_AIG_80_pp5-16.pdf 2013_AIG_80_pp5-16.pdf
Size : 2946.782 Kb
Type : pdf

Биндич Т.Ю.Використання ГІС-технологій для аналізу неоднорідності локальних структургрунтового покриву у степовій зоні, c. 17-26

Byndych T.Y. Using of GIS-technologies for analysis of heterogeneity of soil cover local structures in Steppezone, p.17-26

2013_AIG_80_pp17-26.pdf 2013_AIG_80_pp17-26.pdf
Size : 4025.049 Kb
Type : pdf

Низовцев В.В., Шеин Е.В. Эпистемологические проблемы почвоведения. c. 26-33.

Nizovtsev V.V., Shein E.V. Epistemological problems of soil science, p.26-33

2013_AIG_80_pp26-33.pdf 2013_AIG_80_pp26-33.pdf
Size : 1619.481 Kb
Type : pdf

Новикова А.В. Особенности геохимических ландшафтов и плодородия почв в разных природных зонах Украины, с. 33-37

Novikova A.V. Peculiarities of geochemical landscapes and soil fertility in different natural zones of Ukraine, pp. 33-37

2013_AIG_80_pp33-37.pdf 2013_AIG_80_pp33-37.pdf
Size : 945.316 Kb
Type : pdf

Світовий В.М., Г­еркіял О.М., Жиляк І.Д., Рависанкар Р., Даниленко О.М. Дослідження хімічних та фізико-хімічних змін органо-мінеральних дисперсних систем чорнозему опідзоленого за тривалого впливу внесених добрив, c. 37-43

Svitovyy V.M., Gerkiyal O.M., Zhylyak I.D., Ravisankar R., Danylenko О.M.  Research of chemical and physicochemical changes of the organic and mineral dispersible systems of chernozem podzolized after long-term influence of fertilization, pp. 37-43

2013_AIG_80_pp37-43.pdf 2013_AIG_80_pp37-43.pdf
Size : 1559.462 Kb
Type : pdf

АГРОХІМІЯ         AGROCHEMISTRY

Котвицький Б.Б. “Екстра-азот” і калій у дерново-підзолистих грунтах Західного Полісся України, c. 44-48

Kotvytskiy B.B. “Extra-nitrogen“ and potassium in the sod-podzolic soils in Western Polissya of Ukraine, pp. 44-48

2013_AIG_80_pp44-48.pdf 2013_AIG_80_pp44-48.pdf
Size : 1014 Kb
Type : pdf

Кочик Г.М., Лазаренко О.В. Зміни показників родючості дерново-підзолистого супіщаного грунту під впливом тривалого застосування різних способів основного обробітку і систем удобрення, c. 49-57

Kochyk G.N., Lazarenko O.V. Changes of indexes of fertility of sod-podzolic loamy sand soil under the influence of the long-term application of different methods of primary soil tillage and fertilization systems, p.49-57

2013_AIG_80_pp49-57.pdf 2013_AIG_80_pp49-57.pdf
Size : 1687.113 Kb
Type : pdf

Лопушняк В.І. Вплив різних систем удобрення на азотний фонд темно-сірого опідзоленого ґрунту Західного Лісостепу України, c. 58-64

Lopushnyak V.I. Influence of different fertilization systems on nitrogen fund of dark-grey podzolized soil of the Western Forest-Steppe in Ukraine, p. 58-64

2013_AIG_80_pp58-64.pdf 2013_AIG_80_pp58-64.pdf
Size : 1561.521 Kb
Type : pdf

Якименко Г.М. Вплив агрохімічних показників дерново-підзолистих грунтів на міграцію радіонуклідів ланкою «грунт-рослина», c. 65-69

Iakymenko А.N. Influence of agrochemical parameters of sod-podzolic soils on the radionuclides migration in link "soil-plant", p. 65-69

2013_AIG_80_pp65-69.pdf 2013_AIG_80_pp65-69.pdf
Size : 1486.527 Kb
Type : pdf

Корнієнко С.І., Куц О.В. Споживання елементів живлення буряком столовим залежно від способів удобрення і зрошення, с. 70-75

Kornienko S.I., Kutz O.V. Consumption of nutrition elements by red beetdepending on the methods of fertilization and irrigation, p. 70-75

2013_AIG_80_pp70-75.pdf 2013_AIG_80_pp70-75.pdf
Size : 1348.669 Kb
Type : pdf

Кутова А.М.Вміст мікроелементів у грунті і рослинах кукурудзи залежно від застосування макро- і мікродобрив, c. 75-82

Kutova A.M. Content of microelements in soil and maize plants depending on the application of macro-and microfertilizers, p. 75-82

2013_AIG_80_pp75-82.pdf 2013_AIG_80_pp75-82.pdf
Size : 1654.566 Kb
Type : pdf

Найдьонова О.Є., Цигічко Г.О., Шедєй Л.О., Акімова Р.В., Гвоздік В.Б. Вплив тривалого застосування органічної системи землеробства на стан мікробних угрупованьчорнозему опідзоленого в зерно-кормових сівозмінах, c. 82-92

Naydyonova O.E., Tsyhichko A.A., Shedey L.A., Akimova R.V., Gvozdyck V.B. Influence of the long-term using of organic agricultural system on the condition of microbial cenosis of chernozem podzolized in grain-fodder crop rotation, p. 82-92

2013_AIG_80_pp82-92.pdf 2013_AIG_80_pp82-92.pdf
Size : 2742.433 Kb
Type : pdf

ОХОРОНА І ВІДНОВЛЕННЯ ГРУНТІВ                     SOIL PROTECTION and RECLAMATION

Куценко М.В., Тімченко Д.О., Круглов О.В., Назарок П.Г., Воскобойніков П.В. Калібрування моделі оцінки ерозійної небезпеки земель, c. 93-100

Kutsenko M.V., Timchenko D.O., Kruglov O.V., Nazarok P.G., Voskoboynikov P.VModel calibration for estimation of land erosion danger, p. 93-100

2013_AIG_80_pp93-100.pdf 2013_AIG_80_pp93-100.pdf
Size : 1925.033 Kb
Type : pdf

Самохвалова В.Л., Фатєєв А.І.,Зуза С.Г., Зуза В.О. Спосіб ремедіації грунту техногенно забрудненого важкими металлами, c. 101-110

Samokhvalova V.L., Fateev A.I., Zuza S.G., Zuza V.O. Method of soils technogenic pollution by heavy metals remediation, p. 101

2013_AIG_80_pp101-110.pdf 2013_AIG_80_pp101-110.pdf
Size : 2125.14 Kb
Type : pdf

Белолипский В.А. Параметры противоэрозионной устойчивости чернозема обыкновенного в полевом cевообороте, c. 110-116

Belolipsky V.A. Parameters of anti-erosion stability of chernozem ordinary in a field crop rotation, pp. 110-116

2013_AIG_80_pp110-116.pdf 2013_AIG_80_pp110-116.pdf
Size : 1454.983 Kb
Type : pdf

Семенов Д.О. Вплив співвідношення гумусових кислот в органічній речовині грунтів України на вміст рухомих форм мікроелементів, c. 116-122

Semenov D.O. Influence of humus acids ratioin soil organic matter on thecontent of trace elements mobile formsin different soils of Ukraine, p. 116-122

2013_AIG_80_pp116-122.pdf 2013_AIG_80_pp116-122.pdf
Size : 1155.753 Kb
Type : pdf

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ        YOUNG SCIENTISTS RESEARCHES

Корчашкіна Л.АФерментативна активність і трансформація азотовмісних органічних речовин в осушеному лучно-болотному ґрунті, c. 123-126

Korchashkina L.A. Enzymatic activity and transformation of nitrogen-containing organic substances in drainedMeadow swamp soil, p. 123-126

2013_AIG_80_pp123-126.pdf 2013_AIG_80_pp123-126.pdf
Size : 783.019 Kb
Type : pdf

Зубковська В.В. Винос рухомих форм фосфатів промивними водами із ґрунтової маси орного шару дерново-підзолистих супіщаних ґрунтів, c. 127-131

Zubkovska V.V. Loss of the movable forms of phosphates by flushing water from the soil mass of the arable layer of sod-podzolic loamy sand soils, p.127-131

2013_AIG_80_pp127-131.pdf 2013_AIG_80_pp127-131.pdf
Size : 1000.534 Kb
Type : pdf

Думіх І.В. Особливості гумусового стану грунтів заплави р. Прут, c. 131-135

Dumikh I.V. Features of soil humus condition in floodplain of the Prut River, p. 131-135

2013_AIG_80_pp131-135.pdf 2013_AIG_80_pp131-135.pdf
Size : 1069.43 Kb
Type : pdf

Десятник К.О. Вплив кальцієвмісних меліорантів на поведінку рухомих форм важких металів та фізико-хімічні показники ясно-сірого лісового ґрунту, c. 136-140

Desyatnik K. A. Influence of calcium-containing meliorants on the behevivor of mobile forms of heavy metals and the physicochemical parameters of light-grey forest soil, p.136-140

2013_AIG_80_pp136-140.pdf 2013_AIG_80_pp136-140.pdf
Size : 967.182 Kb
Type : pdf

Сябрук О.П. Оцінка втрат вуглецю з чорнозему типового за різних способів обробітку та систем удобрення, c. 140-146

Syabruk O. P. Estimation of carbon losses from chernozem typical under different soil tillage and fertilization systems, p. 140-146

2013_AIG_80_pp140-146.pdf 2013_AIG_80_pp140-146.pdf
Size : 1319.646 Kb
Type : pdf

Нешта А.П. Динаміка вмісту рухомих сполук фосфору в орних ґрунтах Харківської області, c. 146-150

Neshta А.Р. Dynamic ofcontent of phosphorus mobile compounds inarable land in Kharkiv region, p. 146-150

2013_AIG_80_pp146-150.pdf 2013_AIG_80_pp146-150.pdf
Size : 879.306 Kb
Type : pdf