Агрохімія і грунтознавство - AgroChemistry and Soil Science

Агрохімія і ґрунтознавство. ISSN 0587-2596
Міжвідомчий тематичний науковий збірник
AgroChemistry and Soil Science.
Collected papers. ISSN 0587-2596
Нова адреса сайта збірника: http://agrochemsoilsci.org/

Збірник публікує оригінальні статті за результатами теоретичних, експериментальних та методичних досліджень з актуальних напрямів ґрунтознавства, агрохімії, агроекології, землеробства та інших наук, які містять оригінальну наукову інформацію та обґрунтовані висновки. Згідно з наказом МОН України від 29.12.2014 № 1528 збірник внесено до Переліку наукових фахових видань України в галузях сільськогосподарські і біологічні науки за спеціальностями:
03.00.18 – ґрунтознавство (біологічні науки),
06.01.03 – агроґрунтознавство і агрофізика (сільськогосподарські науки),
06.01.04 – агрохімія (сільськогосподарські науки).

Мови видання: українська, російська, англійська

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 20942-10742Пр
Рік заснування: 1966
Засновник: НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР “ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ ІМЕНІ О.Н. СОКОЛОВСЬКОГО”
Юридична адреса засновника: м. Харків, вул. Чайковська, 4, 61024

Збірник представлено
- на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, www.nbuv.gov.ua,
- у загальнодержавній реферативній базі даних (РБД) «Україніка наукова»
- у виданні УРЖ «Джерело» Інституту проблем реєстрації інформації НАН України (ІПРІ),
Збірник індексується наукометричною базою даних РІНЦ (Російський індекс наукового цитування)

Інформація для авторів
Статті. Архів

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Редактор: С.А. Балюк академік НААН України, д-р с.-г. наук, професор; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
Заступник редактора: М.М. Мірошниченко д-р біол. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
Відповідальний секретар: Т.М. Лактіонова канд. с-г. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна

Н.А. Білова д-р біол. наук; Академія митної служби України, Дніпропетровськ, Україна
Д.С. Булгаков д-р біол. наук, професор; Інститут ґрунтознавства ім. В.В. Докучаєва, Москва, Росія
В.Ю. Гончаренко д-р с-г. наук, професор;Інститут овочівництва і баштанництва НААН, Харків, Україна
М.О. Горін д-р біол. наук, професор; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна
Г.М. Господаренко д-р с-г.наук, професор; Уманський національний університет садівництва, Україна
Ю.М. Дмитрук д-р біол. наук; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна
Л.В. Єтеревська д-р с-г. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
В.В. Лапа д-р с-г. наук, професор; РУП «Інститут ґрунтознавства та агрохімії», Мінськ, Республіка Білорусь
М.В. Лісовий д-р с-г. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
В.В. Медведєв академік НААН, д-р біол. наук, професор; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
Е.М. Молчанов д-р біол. наук; Інститут ґрунтознавства ім. В.В. Докучаєва Москва, Росія
Б.С. Носко д-р с-г. наук, професор; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
С.М. Польчина д-р біол. наук, доцент; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Україна
Є.В. Скрильник д-р с-г. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
Д.Г. Тихоненко д-р с-г. наук, професор; Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, Україна
А.П. Травлєєв член-кор. Академії наук України, д-р біол. наук, професор; Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна
Р.С. Трускавецький д-р с-г. наук, професор; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
А.І. Фатєєв д-р с-г. наук, професор; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
Ю.Л. Цапко д-р біол. наук; ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», Харків, Україна
С.Г. Чорний д-р с-г. наук, професор; Миколаївський національний аграрний університет, Україна

Склад редакційної колегії затверджено Вченою радою ННЦ «ІГА імені О.Н. Соколовського», протокол № 4 від 14.03.2014 р.
Адреса: Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», вул. Чайковського, буд. 4, 61024, Харків, Україна
Тел.: +38057-7041665
E-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com
Лактіонова Тетяна Миколаївна
 
Our new address of the site: http://agrochemsoilsci.org/

We publish original papers by results of theoretical, experimental and methodical researches in actual directions of soil science, agrochemistry, agroecology, agriculture and other sciences. Papers should contain the original scientific information and substantiated conclusions.
According to the order of Ministry of Education and Science of Ukraine No. 1528 (29.12.2014) the Journal is included into the list of specialized scientific publications of Ukraine in the field of agricultural and biological sciences on the specialties:
03.00.18 – Soil science (biological sciences)
06.01.03 – Agro-soil science and agrophysics (agricultural sciences)
06.01.04 – Agrochemistry (agricultural sciences)

Languages: Ukrainian, English, Russian

The certificate on the state registration: КВ № 20942-10742Пр
Foundation year: 1966
The founder: National Scientific Center “Institute for Soil Science and Agrochemistry Research named after O.N. Sokolovskiy”. The legal address of the founder: Chaikovskaya Street, 4, Kharkiv, 61024 Ukraine.

The Journal is registered in:
- the portal National Library of Ukraine named after V. I. Vernadsky, www.nbuv.gov.ua;
- the State Abstract Database of Ukraine «Ukrainika Scientific»
- the periodical Ukrainian abstract journal «Source», issued by the Institute of Problems of Information Registration of the National Academy of Sciences of Ukraine
The Journal is indexed by the RINC (Russian Science Citation Index)

For authors.
Papers. Archives.

EDITORIAL BOARD

Editor-in-Chief: S.A. Baliuk Academician of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, Doctor of Agricultural Sciences, Professor; NSC «Institute of Soil Science and Agrochemistry Research n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine
Associate Editor: M.M. Miroshnychenko Doctor of Biological Sciences, Senior scientist; NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine
Managing Editor: Т.М. Laktionova Candidate of Agricultural Sciences, Senior scientist; NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine

N.A. Bilova Doctor of Biological Sciences;Professor, Ukrainian Academy of Customs, Dnipropetrovs’k, Ukraine
D.S. Bulgakov Doctor of Biological Sciences, Professor; V.V. Dokuchaev Soil Science Institute; Moscow, Russian Federation
V.Yu. Goncharenko Doctor of Agricultural Sciences; Institute of vegetable-growing and melon-growing, Kharkiv, Ukraine
M.O. Gorin Doctor of Biological Sciences, Professor; V.V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv, Ukraine
G.M. Gospodarenko Doctor of Agricultural Sciences, Professor; Uman National University of Horticulture, Ukraine
Yu.M. Dmytruk Doctor of Biological Sciences, Professor; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
L.V. Yeterevs’ka Doctor of Agricultural Sciences; NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine»
V.V. Lapa Doctor of Agricultural Sciences, Professor; RUE «Institute for Soil Science and Agrochemistry», Міnsk, Republic of Belarus
M.V. Lisovyi Doctor of Agricultural Sciences; NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine
V.V. Medvedev Academician of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, Doctor of Biological Sciences, Professor; NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine
Е.М. Molchanov Doctor of Biological Sciences; V.V.Dokuchaev Soil Science Institute, Moscow, Russian Federation
B.S. Nosko Academician of National Academy of Agricultural Sciences of Ukraine, Doctor of Agricultural Sciences, Professor; NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine
S.M. Polchyna Doctor of Biological Sciences, Docent; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine
Ey.V. Skryl’nyk Doctor of Agricultural Sciences; NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine
D.G. Tykhonenko Doctor of Agricultural Sciences; Professor, V. V. Dokuchaev Kharkiv National Agrarian University, Kharkiv, Ukraine
A.P. Travleyev Corresponding member of National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Biological Sciences, Professor; Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine
R.S. Truskavetskyi Doctor of Agricultural Sciences, Professor;NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine
А.І. Fateev Doctor of Agricultural Sciences, Professor; NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine
Yu.L. Tsapko Doctor of Biological Sciences; NSC «ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky», Kharkiv, Ukraine
S.G. Chorny Doctor of Agricultural Sciences, Professor; Mykolaiv National Agrarian University, Ukraine

Editorial board was confirmed by Academic Council of NSC “ISSAR n.a. O.N. Sokolovsky” (transactions №4 / 14.03.2014)
Address: National Scientific Centre "Institute for Soil Science and Agriculture Researches n.a. O.N. Sokolovsky", 4 Tchaikovsky Str., 61024, Kharkiv, Ukraine
Tel.: +38057-7041665
E-mail: agrochemsoilsci.org@gmail.com
Dr. Laktionova T.N.